Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนการประมวลผลภาพดิจิทัล = Digital image processing / วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
ชื่อผู้แต่งวีรวรรณ จันทนะทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แดเน็กช์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2561.
เลขเรียกTA1637 ว835,621.367 ว835ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาเรียนรู้พื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิทัลไปพร้อมกับฟังก์ชั่นแมตแลบกัน = Let us learn basics of digit...
ชื่อผู้แต่งวาริน เชาวทัต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สยามพิมพ์นานา, 2561
เลขเรียกTA1632 ว-ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม = A study of system ...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก633.18 ก278 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูปอาหาร = Food processing machinery / จิตติมณฑน์ วงศ์ษา
ชื่อผู้แต่งจิตติมณฑน์ วงศ์ษา
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
เลขเรียกTJ170 จ424
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNatural Language Processing and Computational Linguistics 1/ Mohamed Zakaria Kurdi.
ชื่อผู้แต่งKurdi, Mohamed zakaria.
พิมพลักษณ์United States : John Wiley &Sons,Inc, 2016.
เลขเรียกQA76.9.N38 K87 2016,410 K95N 2016
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัลกอริทึมการตรวจจับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยการประมวลผลภาพ = The algorithm for detection Brown Plant...
ชื่อผู้แต่งณัฐชุดา มงคลชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพยิ่งให้ ยิ่งได้กำไรอย่างยั่งยืน / พัณณธัญญ์ วิจิตรวงศ์เจริญ.
ชื่อผู้แต่งพัณณธัญญ์ วิจิตรวงศ์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, 2561.
เลขเรียก658.562 พ114ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวออนไลน์ภาษาไทย โดยวิธีการเหมืองข้อมูลและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ [ele...
ชื่อผู้แต่งองอาจ อุ่นอนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนจากพฤติกรรมการเซ็นร่วมกับการประมวลผลรูปภาพวิธี Color Coherence Vector (CCV) บ...
ชื่อผู้แต่งปรารถนา ธูปสมุทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย
ชื่อผู้แต่งศิริชัย พงษ์วิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHA32 ศ452ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 010243416 การประมวลผลภาพดิจิทัลและแมทชีนวิชัน = Digital image processing and ...
ชื่อผู้แต่งอมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
เลขเรียกTA1637 อ282
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกันวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจังหวัดสงขลา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Provision of...
ชื่อผู้แต่งชินสัคค สุวรรณอัจฉริย.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา , 2561.
เลขเรียก338.47664 ช659ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลผลภาพดิจิตอลจากภาพถ่ายเอกซ์เรย์เพื่อตรวจหามะเร็งในสมอง = The digital image processing from ...
ชื่อผู้แต่งสิรินรัตน์ สิงห์ดี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561.
เลขเรียก616.0757 ส731ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปแกลบเพื่อผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์สำหรับเป็นวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์และโภชนาเภสัชภัณฑ์ : ราย...
ชื่อผู้แต่งไชยวัฒน์ ไชยสุต.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อการอนุรักษ์คุณภาพภาพถ่ายคัมภีร์ใบลาน : รายงานการวิจัย = Applying imag...
ชื่อผู้แต่งอัครา ธรรมมาสถิตย์กุล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก091.09593 อ478ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา