Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมวดหมู่สินค้าด้วยการประมวลผลภาพผ่านระบบสีอาร์จีบี = Product classification by image processin...
ชื่อผู้แต่งสมพร กันเดช
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลผลภาพเบื้องต้น = Digital image processing / นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
ชื่อผู้แต่งนัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559.
เลขเรียกTA1637 น437
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาต้าล็อกเกอร์และตัวประมวลผลการตัดสินใจ = Data logger and processing unit / กฤษดา วิวิตรกุล, ชัยเดช ...
ชื่อผู้แต่งกฤษดา วิวิตรกุล
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ไทย = Creating brand strategy for thai frui...
ชื่อผู้แต่งฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกHD9220 ฐ349ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานวัตกรรมสินค้าแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบเหลือใช้ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิวสม...
ชื่อผู้แต่งสุรวดี สารอินสม.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก668.55 ส853ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระเบียบวิธีแก้ไขความผิดพลาดแบบเรียนรู้ด้วยตนเองในงานประมวลผลคำ = The inprovement of self-lea...
ชื่อผู้แต่งภุชงค์ แพรขาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559
เลขเรียกQA76.76.A65P4 ภ-ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่หักทดแทนแป้งมันสำปะหลังบางส่วนในการทำผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา = Usage of pa...
ชื่อผู้แต่งเกษรินทร์ เนื่องชมภู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
เลขเรียกค 150189 ก815ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการตรวจจับการหลับในต้นแบบด้วยการประมวลผลภาพ [electronic resource] = Prototype of drowsiness dete...
ชื่อผู้แต่งวีริศ พ่วงโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบตรวจจับการฝ่าไฟแดงด้วยการประมวลผลภาพ = Break Red Traffic Light Detection System by Image Process...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ พลหินลาด
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2559
เลขเรียกปพ 621.381 ส881ร 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมองค์การและความพึงพอใจในการทำงานที่พยากรณ์ความจงรักภักดีของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร = O...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ มั่นเหมือนป้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัลกอริทึมการตรวจจับและแสดงจินตทัศน์ไฟใต้ดินด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม = Algorith...
ชื่อผู้แต่งลวัณกร สร้อยมาต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดทานตะวัน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชอนน้อย อำเภอพัฒนาน...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ยอดอาจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
เลขเรียกสพ 180812 ว321ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมช่วยวางแผนการผลิตและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต กรณีศึกษา : โรงงานแปรรูปกล้วย ตำบลหนองตูม จังหวัดส...
ชื่อผู้แต่งเจตพล ปวงขันคำ
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความสามารถเชิงพลวัต ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสำเร็จของธุรกิจ...
ชื่อผู้แต่งกรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกHD9016.T55 ก161ม 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบควบคุมการเลื่อนตัวรับภาพรังสีเอกซ์อวัยวะทรวงอกอัตโนมัติ โดยใช้การประมวลผลภาพ = Automatic control...
ชื่อผู้แต่งสุวิชา นาคสังข์
พิมพลักษณ์2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา