Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสภาวะการแปรรูปต่อปริมาณแป้งทนการย่อยจากแป้งมันสำปะหลัง/ ธนพล รัตนจรัสโรจน์.
ชื่อผู้แต่งธนพล รัตนจรัสโรจน์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วิชา 448346 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1 = Food processing I / สุธิดา อัครชนียากร
ชื่อผู้แต่งสุธิดา อัครชนียากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
เลขเรียกTP370 ส785
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำดื่มด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการร...
ชื่อผู้แต่งมานะชัย นันทพิสิฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกคอ 555040 ม445ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้หลักการควบคุมสัดส่วน-ปริพันธ์-อนุพันธ์และการประมวลผลด้วยภาพในการทดสอบแรงอัดสามแกนแบบมี...
ชื่อผู้แต่งกฤษณรักษ์ แสนคำ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร รายงานฉบับที่ 1 (ฉบับสมบูรณ์) = Util...
ชื่อผู้แต่งกุศล เอี่ยมทรัพย์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบตรวจสอบสภาพโครงสร้างโดยใช้เทคนิคการประมวลผลกระแสข้อมูลและโครงข่ายประสาทเทียม = SPANNet-an enhanc...
ชื่อผู้แต่งวัศวี แสนศรีมหาชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558
เลขเรียกQA76.87 ว-ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างและค...
ชื่อผู้แต่งอนุชา แก้วพูลสุข
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ. ], 2558
เลขเรียกTK7867 อ187ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องอบแห้งพลังงานร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์) สำหรับการแปรรูปกล้วย = Co-Energy Dryer (Biomass-Solar...
ชื่อผู้แต่งธเนศ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558.
เลขเรียก664.842 ธ297ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นสำหรับงานวิจัย / ศิริชัย พงษ์วิชัย
ชื่อผู้แต่งศิริชัย พงษ์วิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกHA32 ศ452 2558,519.5 ศ608ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและวิเคราะห์การทดลองทางชีววิทยา = Design and analysis of biological experiment / สมเกีย...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558
เลขเรียกQH323.5 ส-ช 2558,570.724 ส232ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยวัสดุเชิงประกอบเทอร์โมพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติทอขึ้นรูป : ผลกระทบของกระบวนการ...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เซี่ยงฉิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
เลขเรียกTA481.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์และตกแต่งงานวิดีโอ After Effects CS6 + CC ฉบับสมบูรณ์ เนื้อหาประยุกต์ใช้ได้กับ CS...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558
เลขเรียกTR897.7 จ-ส 2558,006.696 จ566ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ / วิไล รังสาดทอง [text]
ชื่อผู้แต่งวิไล รังสาดทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโอเพ่น, 2558.
เลขเรียกTP370 ว-ท 2558,664.028 ว725ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา