Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปอาหาร = FOOD PROCESSING II / ธนกร ราชพิลา.
ชื่อผู้แต่งธนกร ราชพิลา.
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชถัฏสกลนคร, 2558.
เลขเรียก641.4 ธ15ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานในสายการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป กรณีศึกษา : โรงงานผลิตผลไม้แปรรูปแห่งหนึ่ง...
ชื่อผู้แต่งนพรัตน์ พันวัฒนากาจี
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมแขนกลโดยการประมวลผลภาพใบหน้า = Robotic arm controlled by facial image processing / วสุ คงปร...
ชื่อผู้แต่งวสุ คงปรีดา
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกTA1637 ว363ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบสิ่งสกปรกบนพื้นที่ผิวยางแผ่นรมควันด้วยการประมวลผลภาพ = Inspection of contaminate on the su...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก633.89 ก274 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการเคลือบผิวโลหะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ = Improvement of coating processing for incr...
ชื่อผู้แต่งที่รัก มาวงค์.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบรูณ์จากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน รายงานการวิจัย = The d...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2558
เลขเรียก631.3 ก493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป จังหวัดสมุทรสงคราม = Design and development of ...
ชื่อผู้แต่งวนิดา ผึ้งหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180729 ว169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1110 242 : กระบวนการแปรรูปยาง =Rubber processing / เรียบเรียงโดย สราวุธ ปร...
ชื่อผู้แต่งสราวุธ ประเสริฐศรี.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ MATLAB สำหรับการประมวลผลภาพดิจิตอล = Applications of MATLAB in digital image process...
ชื่อผู้แต่งฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558.
เลขเรียกTA331 ฑ699,621.367 ฑ231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินน้ำหนักปศุสัตว์โดยการประมวลผลภาพ เวอร์ชัน 2 = Evalution of Livestock Weight by Image Proc...
ชื่อผู้แต่งเกียรติพงษ์ จันทศร
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2558
เลขเรียกปพ 621.381 ก854ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน : รายงานการวิจัย = The product...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2558
เลขเรียก631.56 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการหมักแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและกระบ...
ชื่อผู้แต่งสมพงศ์ โอทอง.
พิมพลักษณ์พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560.
เลขเรียก665.81 ส187ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือตรวจยาปลอมโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ = Development of pharmaceutical counterfeit det...
ชื่อผู้แต่งประภพ ธนเจริญจำรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนสำหรับการผลิตแผ่นวัสดุเชิงประกอบจากวัสดุใช้แล้วเพื่อการใช้งานใน...
ชื่อผู้แต่งหฤทภัค อภิรัตน์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก621.4022 ห194ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนดโดยใช้การประมวลผลภาพ [electronic resource] = Anal...
ชื่อผู้แต่งภัทรชล ทองฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา