Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย = Research methodology / พิชญ์สินี ชมภูคำ.
ชื่อผู้แต่งพิชญ์สินี ชมภูคำ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก001.42 พ323ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ = Qualitative research methodology / สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560.
เลขเรียก001.42 ส873ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัย = Research methodology / ประวิตร จันทรานุภาพ, ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล
ชื่อผู้แต่งประวิตร จันทรานุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
เลขเรียกH62 ป376
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยธุรกิจยุคใหม่ = Modern business research methodology / วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งวัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกHD30.4 ว6ว 2561,650.072 ว172ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วิชา พอ.6005: ระเบียบวิธีวิจัย = Research methodology / วาสิตา บุญสาธร ; คณะพัฒนา...
ชื่อผู้แต่งวาสิตา บุญสาธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560.
เลขเรียกH 62 ว28 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research methodology in social sciences / สุทธิพร บุญมาก.
ชื่อผู้แต่งสุทธิพร บุญมาก.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560.
เลขเรียกH62 ส7ร 2560,001.42 ส444ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข = Research methodology in public health / ถาวร มาต้น
ชื่อผู้แต่งถาวร มาต้น
พิมพลักษณ์สุโขทัย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียกWA20.5 ถ331ร 2560,001.42 ถ277ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการตัวแปรผิวสะท้อน = Pesponse surface methodology / จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์
ชื่อผู้แต่งจันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560, [2017]
เลขเรียกQA279 จ272ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัย = Research methodology / ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2560.
เลขเรียก001.42 ณ212ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมการวางแผนโครงการแบบซอพพ์โดยใช้วิธีปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม = The development of a t...
ชื่อผู้แต่งมนัสนันท์ รัศมีวิศวะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ หน่วยที่ 1-7 : เอกสารการสอนชุดวิชา = psychology and learning methodo...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
เลขเรียก370.15 ม192จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย : แนวคิดและวิธีการ = Legal research methodology : concept and method / สุม...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี วงษ์วิฑิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
เลขเรียกK 85 ส46 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวแบบการวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจในงานบริการโรงพยาบาลโดยการบูรณาการแบบจำลองคุณภาพและเทคนิค...
ชื่อผู้แต่งศิรินภา บัวผัน.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก658.8343 ศ457ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ = Research methodology in dentistry / วรานุช ปิติพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งวรานุช ปิติพัฒน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียกWU20.5 ว314 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเรียนรู้วิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : รายงานวิจัยฉบั...
ชื่อผู้แต่งเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560.
เลขเรียก650 พ873ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา