Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social science research methodology / กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งกฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558
เลขเรียกH62 ก277 2558,001.42 ก914ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research methodology in social sciences / สุรเชษฐ์ ชิระมณี.
ชื่อผู้แต่งสุรเชษฐ์ ชิระมณี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2558.
เลขเรียกH62 .ส742 2558,300.72 ส848ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ = Research methodology in behavioral and social sciences /...
ชื่อผู้แต่งไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2558]
เลขเรียกH62 ช882 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research Methodology in Social Sciences / พระครูสังฆรักษืเกียรติศัก...
ชื่อผู้แต่งพระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญโญ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกH62.5 .ส62 2558,001.42 พ268ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอสต้าแซนทีนจากไข่หอยเชอรี่ (Pomaceacanaliculata lamarck) ด้วยวิธีพื้นผ...
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ สุริยะเย็น.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก594.3 ช237ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social Research Methodolgy / กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งกฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558.
เลขเรียกH62.5.T5 ก272ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ / จันทร์แรม เรือนแป้น
ชื่อผู้แต่งจันทร์แรม เรือนแป้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุรเชษฐ์ ชิระมณี.
ชื่อผู้แต่งสุรเชษฐ์ ชิระมณี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2558.
เลขเรียก001.42 ส47ว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โ...
ชื่อผู้แต่งจิระ เฉลิมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพฟางข้าวด้วยกรดอินทรีย์เจือจางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภ...
ชื่อผู้แต่งรจนาพรรณ เฮงอรุณประสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดไลโคปีนด้วยคลื่นไมโครเวฟและคลื่นไมโครเวฟร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค จากเยื่...
ชื่อผู้แต่งประภาพรรณ ผางดี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก537.5344 ป1711ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social Research Methodology / สุมาลี ไชยศุภรากุล text
ชื่อผู้แต่งสุมาลี ไชยศุภรากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาตา, 2558
เลขเรียกH62 ส842ร 2558,001.42 ส843ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : การวิจัยแบบผสานวิธี ...
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ เทพจันดา.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก510 ล114ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมเพื่อความเป็นพลเมือง : เรียนให้ "เพลิน" learn ด้วย "นิทาน" = Civic education for young childr...
ชื่อผู้แต่งยศวดี บุณยเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2558.
เลขเรียกBQ 4570 .C47 ย19 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชา 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน หน่วยที่ 11-15 = Seminar in curriculum development a...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียกมสธ 375.001 ม246ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา