Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดสารพิษจากเชื้อราด้วยเทคนิคการฟลูออเรสเซนต์ของแสงเลเซอร์ = Measurement mycotoxins with lase...
ชื่อผู้แต่งสถาพร แถมครบุรี
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกQP941.A3 ส182ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลและประเมินผลการศึกษา = Educational measurement and evaluation / เสาวภา ปัญจอริยะกุล.
ชื่อผู้แต่งเสาวภา ปัญจอริยะกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก371.26 ส517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา = Educational measurement and evaluation / จารุนันท์ ขวัญแน่น.
ชื่อผู้แต่งจารุนันท์ ขวัญแน่น.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก372.26 จ274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดวัดอัตราการไหลและการสูญเสียในท่อ = Development of Flow measurement and friction loss in ...
ชื่อผู้แต่งพลากร บุญใส.
พิมพลักษณ์พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560.
เลขเรียก532.05 พ472ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลการศึกษา = Educational measurement / สมนึก ภัททิยธนี
ชื่อผู้แต่งสมนึก ภัททิยธนี
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์, 2560
เลขเรียกLB3051 ส-ก 2560,371.26 ส253ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา [electronic resource] = The development of instructiona...
ชื่อผู้แต่งณัฐคมน์ ลีละสุนทเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า = The Development of Trainning kit for Elaectr...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ ปานสังข์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The...
ชื่อผู้แต่งนารี ผามั่น.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก372.7044 น487ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ระบบการวัดของเครื่องเอกซเรย์แบบอัตโนมัติ [electronic resource] = Measurement system anal...
ชื่อผู้แต่งปุรเชษฐ์ มานพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการผลิตแท่งทองแดงกดอัดมาตรฐานสำหรับวัดความดันในรังเพลิงลำกล้องปืน = Manufacturing proc...
ชื่อผู้แต่งกิตติโรจน์ ไหวพินิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติ : กระบวนการสร้างมโนทัศน์พื้นฐานการวัดและการตรวจสอบความเที่ยงต...
ชื่อผู้แต่งอนุภูมิ คำยัง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก306 อ194ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับแรงงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม [electronic resource] = Investigati...
ชื่อผู้แต่งพัชร์วลีย์ นวลละออง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องควบคุมอุปกรณ์ พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นผ่านอินเตอร์เน็ต [electronic resource] = Control...
ชื่อผู้แต่งอาภานุช สำอางค์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องวัดการสะท้อนของคลื่นสำหรับวัสดุดูดซับคลื่น [electronic resource] = Measurement of reflection ...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ทองมนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าสำหรับการวัดค่าต่อเนื่อง = Clinical electrical thermometers for...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2560.
เลขเรียกWB26 ค753อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา