Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวัดและประเมิลผลการศึกษา = Measurement evaluation / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
ชื่อผู้แต่งพิชิต ฤทธิ์จรูญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกLB3058.T7 พ-ห 2559,371.26 พ232ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุปกรณ์วัดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นบนแพนอากาศ = Noise measurement equipment for airfoils / สุพพัตรา ทองป...
ชื่อผู้แต่งสุพพัตรา ทองปลั่ง.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ER 2103 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา = Educational measurement and evauat...
ชื่อผู้แต่งเสาวภา ปัญจอริยะกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียก371.26 ส517อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยตัดและวัดหุ่นจำลอง = The design and development cutting equipment a...
ชื่อผู้แต่งกิตติยา ปาลิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
เลขเรียกสพ 180789 ก674ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการวัดความเรียบพื้นผิวด้วยอินเตอร์ฟีรอมิทรีแบบไมเคิลสัน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = De...
ชื่อผู้แต่งศ.ทิพวรรณ คล้ายบุญมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559.
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของคลื่นไมโครเวฟและวัดคลื่นรั่วไหลจากตู้อบไมโครเวฟ = A study of microwave character...
ชื่อผู้แต่งนภดนย์ ตำนานทอง
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา = Professional experience in educational measurement an...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก371.26 ส481ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในอาคารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม = Illuminance meas...
ชื่อผู้แต่งมินตรา แสนโคก.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก621.322 ม354ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์บนพื้นฐานคาปาซิทีฟเซนเซอร์แบบอินเตอร์ดิจิตอล = Concentrat...
ชื่อผู้แต่งบูรพา นพเก้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร = Measurement of texture of agricultural product and ...
ชื่อผู้แต่งปานมนัส ศิริสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559.
เลขเรียกTX531 ป547ก,664.072 ป547ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ = Learning measurement and evaluation / โดย โชติกา ภาษีผล.
ชื่อผู้แต่งโชติกา ภาษีผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกLB3058.ท9 ช94,371.26 ช823ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและวิเคราะห์แรงบิดของมอเตอร์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino [electronic resource] = The measur...
ชื่อผู้แต่งพงศกร บุญจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการตรวจวัดความชื้นกระดาษด้วยพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า = A Study of Humidity Measurement of P...
ชื่อผู้แต่งชิตพล ชูอิฐจีน
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2559
เลขเรียกปพ 621.382 ช555ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองการวัดประสิทธิภาพของคลังสินค้าโดยการวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยภายนอก PEST = A model for warehous...
ชื่อผู้แต่งอนุชา หิรัญวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดค่าความแม่นตรงของเครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซีด้วยการทดสอบการตัดเฉือนชิ้นงาน = Measurement of...
ชื่อผู้แต่งโกสินทร์ แดงวิจิตร
พิมพลักษณ์2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา