Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลการศึกษา = Educational measurement / สมนึก ภัททิยธนี
ชื่อผู้แต่งสมนึก ภัททิยธนี
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกLB3051 ส544 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลและประเมินผลการศึกษา = Educational measurement and evaluation / สุภกิจ โสทัด
ชื่อผู้แต่งสุภกิจ โสทัด
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปัญญ์ ปัญญ์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2558.
เลขเรียก371.26 ส834ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและการทดสอบแบบอิงกลุ่ม = Norm-Referenced test and measurement / ปิยะธิดา ปัญญา.
ชื่อผู้แต่งปิยะธิดา ปัญญา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2558.
เลขเรียก371.26 ป3611ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียฟัซซี = A performance measurement of fuzzy-p control ...
ชื่อผู้แต่งศุภิสรา พลอยครุฑ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา = Educational Measurement / สุภกิจ โสทัด.
ชื่อผู้แต่งสุภกิจ โสทัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ปัญญ์ ปัญญ์ พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2558.
เลขเรียก371.26 ส835ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ดีพีเซลล์ร่วมกับพีแอลซีในการวัดและควบคุมอัตราการไหล [electronic resource] = Applying D...
ชื่อผู้แต่งฑิฆัมพร พรเกียรติคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความผันแปรของระบบการวัดสำหรับการตรวจสอบแผ่นโลหะเคลือบผิว [electronic resource] = Evaluatio...
ชื่อผู้แต่งอรจิรา กิยะแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตทุเรียนหลงลับแลนอกฤดูการประเมินคุณภาพแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิค Near Infrared (NIR) Spectroscopy...
ชื่อผู้แต่งนภัสภรณ์ ตั้งจิตวิบูลย์กุล
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกSB379.D8 น191ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเซลสุริยะบริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา= The Measurement of Solar Energy by...
ชื่อผู้แต่งสุนิตย์ โรจนสุวรรณ.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกวจ 621.47 ส245ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา = Educational measurement and evaluation / สุภกิจ โสทัด.
ชื่อผู้แต่งสุภกิจ โสทัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก371.26 ส833ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์และประยุกต์ใช้เซนเซอร์ทางเคมีเพื่อพัฒนาวิธีตรวจวัดปรอทในแหล่งน้ำด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ เชิงชั้น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558.
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและการสร้างระบบวัดกึ่งอัตโนมัติเพื่อใช้วัดสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุสารกึ่งตัวนำด้วยวิธีแวนเดอพ...
ชื่อผู้แต่งอาภาภรณ์ สกุลการะเวก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558.
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ จันทร์ศรี
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 378.306 ส876ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลการศึกษา / สมนึก ภัททิยธนี.
ชื่อผู้แต่งสมนึก ภัททิยธนี.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกLB3051 ส43 2558,371.26 ส253ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา [text] / มณีญา สุราช
ชื่อผู้แต่งมณีญา สุราช
พิมพลักษณ์อุดรธานี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558
เลขเรียกผว 371.26 ม131ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา