Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา = Measurement and educational evaluation / ทิพย์เกสร กำปนาท.
ชื่อผู้แต่งทิพย์เกสร กำปนาท.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ส.อินฟอร์เมชั่น, 2558.
เลขเรียกLB3051 ท461ก 2558,371.26 ท366ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดในงานกายภาพบำบัด แนวคิดสำคัญและการนำไปใช้ = Measurement in physical therapy essential concept...
ชื่อผู้แต่งสมรรถชัย จำนงค์กิจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกWB460 ส275ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดปริมาณรังสีกระเจิงจากการถ่ายภาพรังสีทรวงอกเด็กเล็ก ในท่า Anteroposterior = Measurement of scat...
ชื่อผู้แต่งอรัชพร นำพรรค
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรอ...
ชื่อผู้แต่งชัญฐิกา สุวรรณิน.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์วัดความหนาถังเหล็กกล้าทรงกระบอกด้วยอัลตร้าโซนิค [electronic resource] = Development ...
ชื่อผู้แต่งสุธี คำใจคง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดในงานกายภาพบำบัด : แนวคิดสำคัญและการนำไปใช้ = Measurement in physical therapy : essential con...
ชื่อผู้แต่งสมรรถชัย จำนงค์กิจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกRM708.2 ส275ก 2557,WB460 ส275 2557,615.82 ส167ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมความปลอดภัยระหว่างบุคคลใน Facebook และสถานการณ์จริง...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ แย้มเยื้อน.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลไกและมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้กรอบประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน = Re...
ชื่อผู้แต่งศศิวิมล สู่วรฤทธิ์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการวาดขอบเขตที่สนใจโดยการใช้โปรแกรมอัตโนมัติกับการกำหนดเองเพื่อหาค่าความหนาแน่นของกระด...
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ภัทร บุษบก
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีสถิติสำหรับการวัดด้านสุขภาพ = Statistical methods for health measurement / จิราพร เขียวอยู่
ชื่อผู้แต่งจิราพร เขียวอยู่
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียกRA409 จ553ว 2557,WA950 จ553 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศบริเวณริมถนนในพื้นที่หลุมฝังกลบ...
ชื่อผู้แต่งสุทิเทพ อิ่มจงใจรักษ์.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องวัดสนามแม่เหล็กขนาดเล็กแบบฟลั๊กเกต = Development of low level magnetic field measurem...
ชื่อผู้แต่งปิติยา ชาญสมร
พิมพลักษณ์2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงทุนในทองคำ : ประสิทธิภาพของการลงทุนในแต่ละช่องทาง = Gold investment : efficiency measurement of...
ชื่อผู้แต่งโยษิตา เลิศมูละเดช
พิมพลักษณ์2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา / พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
ชื่อผู้แต่งพิชิต ฤทธิ์จรูญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มิสท์, 2557.
เลขเรียกLB3051 พ647ห 2557,371.26 พ647ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา : Principle of Educational Measurement and Evaluation / นิธิภัทธ บาลศ...
ชื่อผู้แต่งนิธิภัทธ บาลศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา