Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือชีวเคมีเบื้องต้น = Handbook of basic biochemistry : CMS 3501 (H) [CM 351 (h)] / ธีรนุช วิชญานั...
ชื่อผู้แต่งธีรนุช วิชญานันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
เลขเรียกQH345 ธ665 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตรสำหรับผู้สนใจประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ = TSI professional e...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558?]
เลขเรียกHG4501 ค695 2558?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตรสำหรับผู้สนใจประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ = TSI professional e...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558?]
เลขเรียก332.642 คก695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตรสำหรับผู้สนใจประกอบวิชาชีพ และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ = TSI professional ed...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558].
เลขเรียกHG4521 ค74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตรเพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุน สำหรับผู้ลงทุน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป = T...
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพแห่งประเทศไทย, [2558?].
เลขเรียกHG 4661 ค695 2558,332.678 ต349ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรับยาในเด็ก = Pediatric dosage handbook / พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกWS 39 ต227 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคู่มือการจัดสัมมนาทางวิชาการอย่างมืออาชีพของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: รายงาน...
ชื่อผู้แต่งปราณี คำสะอาด.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก371.37 ป172ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาระบบการผลิตด้วยหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม = Handbook for applying Lean management for ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2558.
เลขเรียกTS 155 ค4161 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาป่าไม้ไทย = Thai forestry handbook / กาญจน์เขจร ชูชีพ...[และคณะ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนจัดพิมพ์ตำราป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียกSD235.ท9 ค74,634.909593 ค695 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจขนมอบสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานร้านขนมอบ ในเข...
ชื่อผู้แต่งจันทราทิพย์ ศรีบุญ
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2558
เลขเรียกวพ428 จ279ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSolidworks 2013 handbook / โดย ทวีศักดิ์ ศรีช่วย
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ ศรีช่วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558
เลขเรียก006.693 ท17ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหลักสูตรเพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุนสำหรับผู้ลงทุน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป = T...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2558?].
เลขเรียกHG179 ค695 2558,332.6 ค695(5) 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผักและผลไม้ในจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา= Han...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียกS471.C3 ก44,664.0284 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการ = Pediatric nutrition handbook / สุนทรี รัตนชูเอก
ชื่อผู้แต่งสุนทรี รัตนชูเอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2558
เลขเรียกRJ206 ส814 2558,WS141 ส814ค 2558,614.5939 ส245ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHandbook for crisis difficult airway management / บรรณาธิการ พลพันธ์ บุญมาก ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา