Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCities And Social Movements / Walter J. Nicholls.Bob Bates.
ชื่อผู้แต่งNicholls, Walter J.
พิมพลักษณ์Chichester : Wiley Blackwell, 2017.
เลขเรียก307.76 N613C 2017
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน = Annual report 2017 EPPO : Energy Policy and Plannin...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2561
เลขเรียกJQ1746.Z3พน ก-ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องThailand 4.0 The next revolution ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหารผลงานรัฐบาล ปีที่ 4 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 กันยายน 2560-12 ...
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2561
เลขเรียกJF331 ส-บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2560 : Thailand the next ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวสั้นและบทความ CYBER THREATS 2017 [electronic resource] / โดย ThaiCERT ; เรียบเรียงโดย สุรางคณา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต), 2561.
เลขเรียกHV6773 ข65 2561eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561
เลขเรียกS936 ก-น 2561,363.7 ท46น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2561-2564 / กรมส่งเสริมและพัฒนา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2561
เลขเรียกHV1551 ก-ผ 2561,สร 305.908 ก218ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปผลงานรัฐบาลรอบ 3 ปี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2560 / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2561
เลขเรียกJF331 ส-บ 2561,351.004092 บ131บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (12 กันยายน 2559 - 12 กั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2561
เลขเรียกJF331 ส-ร 2561,351.004092 ร451ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และ ความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ.2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ.2545-2...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกJQ1745 ค181 2560,351 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโฟกัสรัฐธรรมนูญ / คณะผู้[รวบรวมและ]จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
เลขเรียกKPT2070 ฟ899 2561/2,342.593 ฟ899 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา