Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGreen@work [จุลสาร] / บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปตท., [2558].
เลขเรียกHB ก46 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุต...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558
เลขเรียกTD174 ก-ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุตบะฮ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ, วินัย สะมะอุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, [2558?], [2015?]
เลขเรียกTD171.7 ค661 2558?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงงานสีเขียว : Green environment and energy / จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ วงค์ทะเนตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกTJ808 จ337ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป่าในกรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปลูกป่า ปตท., 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป่าในกรุง / บรรณาธิการ โกสุม เมฆมงคงชัย, ณภัค กรรณสูต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปลูกป่า ปตท., [2558?], [2015?]
เลขเรียกSD387.E58 ป547 2558?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณค่าของระบบนิเวศและนิเวศบริการสำหรับภาคธุรกิจ / รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป่าสาละ, 2558
เลขเรียกQH541.15.E25 ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมสีเขียวตลาดสดรังสิตและที่อยู่อาศัยชุมชนคลองหนึ่งพัฒนา =...
ชื่อผู้แต่งปรีชญะ โรจน์ฤดากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558, [2015]
เลขเรียกHN49.C6 ป466ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรสำหรับสถาบันการศึกษา / จัดทำโดย, กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2558, [2015]
เลขเรียกHD30.255 น927 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ = Carbon footprint / รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
ชื่อผู้แต่งรัตนาวรรณ มั่งคั่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อัฟโฟรเอป, 2558.
เลขเรียกQC981.8.G56 ร378,363.73874 ร378ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แอร์เซฟ จำกัด, 2553, [2010]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศสังคมที่ทุกคนควรรู้ / วิทยากร เชียงกูล
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
เลขเรียกGF51 ว583,577.1 ว583ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา