Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ = Forest resource economics / วุฒิพล หัวเมืองแก้ว
ชื่อผู้แต่งวุฒิพล หัวเมืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557, [2014]
เลขเรียกSD387.E33 ว868ศ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานีหน้า--อนาคต = It's not just a train it's a future / สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557?], [2014]
เลขเรียกHE148.5 ส179 2557?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สำหรับธุรกิจเกษตรและอาหารไทย : จากนโยบายและแผน วทน.แห่ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2557
เลขเรียกHD2104 ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยไข่ส่งออก / มนตรี แสนสุข.
ชื่อผู้แต่งมนตรี แสนสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2557.
เลขเรียกSB 379.2 ม151ก 2557,634.772 ม153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธุกรรมพืชท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ : กับการพัฒนาสู่ไม้ประดับเชิงเศรษฐกิจ / มหาวิทยาลัยมหิดล วิท...
พิมพลักษณ์อำนาจเจริญ : มหาวิทยาลัย, 2557, [2014]
เลขเรียกQK364 พ568 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะพร้าวน้ำหอม เสือนอนกิน ทำเงินตลอดปี / มนตรี แสนสุข
ชื่อผู้แต่งมนตรี แสนสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2557
เลขเรียกSB 401.C6 ม151ม 2557,633.58 ม151ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่องผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวต่อคุณภาพชีวิตชาวนาไทย / ศรีราชา เจริญพานิช ... [แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2557, [2014]
เลขเรียกHD9066.T5 ร451 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการอภิปรายประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน : สรุปการนำเสนอการอ...
ชื่อผู้แต่งการอภิปรายประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกวจ HB71.5 ก529 2557,330.072 ง37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซีเอสเอ เกษตรแบ่งปัน : คู่มือพลเมืองสานสายใยผู้ผลิต ผู้บริโภค = Sharing the havest : a citizen''s g...
ชื่อผู้แต่งเฮนเดอร์สัน, อลิซาเบธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2557.
เลขเรียกHD1492.U6 ฮ613ซ,334.683 ฮ613ซ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังงานเรื่องระหว่างบรรทัด / อานิก อัมระนันทน์
ชื่อผู้แต่งอานิก อัมระนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย, 2557.
เลขเรียกHD9502.T5 อ624,333.79 อ624พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนาคตเกษตรกรรมไทย / เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม.
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกS471.T5 บ7อ 2557,630.9593 บ788อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้ = Forest resources economics / วุฒิพล หัวเมืองแก้ว
ชื่อผู้แต่งวุฒิพล หัวเมืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียกSD387.E36 ว868 2557,333.75 ว868ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา