Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการทดลองเพื่อให้ได้ค่า พี ไอ ดี ที่เหมาะสมในกระบวนการควบคุม = Design of experiments for op...
ชื่อผู้แต่งธานี อะโสต.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร : การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม = Applied statistics for engineers : desig...
ชื่อผู้แต่งกฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
เลขเรียกQA276.12 ก284ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้การออกแบบการทดลอง = The optimization of plasti...
ชื่อผู้แต่งศิวะพงษ์ แสงขำ
พิมพลักษณ์2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน การออกแบบการทดลองเบื้องต้น = Introduction to design of experiments / ธีรเดช วุฒิพรพันธ...
ชื่อผู้แต่งธีรเดช วุฒิพรพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
เลขเรียกQA279 ธ623
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดของเสียในกระบวนการชุบแผงวงจรแบบยืดหยุ่นโดยใช้การออกแบบการทดลอง = Defects reduction in flexible ...
ชื่อผู้แต่งปุณยวีร์ พิพัฒธนานันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาของการกลั่นร่วมปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่นกรดอะซิติกและเมทานอลด้วยเทคนิคการจําลองกระบวนการทางว...
ชื่อผู้แต่งศุภัทรกริศณ์ อัครวาทศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับโมเลกุลเพื่อสนับส...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ศรี สุภาษร.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียกQD43 ศ327 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่มีระบบป้องกันการลัดวงจรสำหรับใช้ในการทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง [electronic res...
ชื่อผู้แต่งศุภฤกษ์ อินทร์สูงเนิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรม 222 การทดลอง / Gakken Plus, เขียนและภาพประกอบ ; อังคณา รัตนจันทร์, แปล
ชื่อผู้แต่งกัคเคนพลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559
เลขเรียกQ121 ก-ส 2559,503 ก412ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาอุณหภูมิเทและความยาวของรางเท ที่มีผลต่อความแข็ง ของอะลูมิเ...
ชื่อผู้แต่งประทิน เรืองเวช
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา