Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์การออกแบบการทดลองสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง = Application of design of experiments (DO...
ชื่อผู้แต่งภูษิต ขำน้อย
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรม 99 การทดลองในครัว = 120 Fun and easy experiments in the kitchen : volume 1-2-3-4-5-6 / G...
ชื่อผู้แต่งกักเคนพลัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียก507.2 ก372ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้ชุดการทดลองแบบไมโครสเกล เรื่อง สารและสมบัติของสารเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบ...
ชื่อผู้แต่งปาริมา เอี่ยมเนตร
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกQ185 ป554ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาการเตรียมตัวดูดซับสีย้อมจากใยบวบเคลือบด้วยไคโตซานด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบสมบู...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ธร เพ็งน้อย.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อมัลติมีเดียการทดลองวิทยาศาสตร์จากขวดพลาสติก [electronic resource] = Multimedia science experimen...
ชื่อผู้แต่งชนิดา หอมละออ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน วิชา 010925115 การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรมขั้นสูง (Advanced design of engineering expe...
ชื่อผู้แต่งนันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2558]
เลขเรียกQA279 น415
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดปริมาณของเสียในกระบวนการตอกหมายเลขแชสซีรถโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง [electronic resourc...
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก พิมเพ็ชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมน้ำตาลรีดิวซ์จากกากตะกอนน้ำมันปาล์มด้วยกระบวนการพลาสมาวัฏภาคของเหลว = An investigation on t...
ชื่อผู้แต่งศักดา อินกรัด
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกปร ศ321ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการลดทอนของคลื่นในป่าชายเลน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Laboratory...
ชื่อผู้แต่งธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก551.36078 ธ343ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์เทพเคมี พิชิต 7 วิชาสามัญ / เรียบเรียงโดย รัชพล ธนาภากรรัตนกุล, สิรจักร คงวิวัฒน์เสถียร.
ชื่อผู้แต่งรัชพล ธนาภากรรัตนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2558.
เลขเรียกQD42 ร345 2558,540.76 ร1126ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและวิเคราะห์การทดลองทางชีววิทยา = Design and analysis of biological experiment / สมเกีย...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558
เลขเรียกQH323.5 ส-ช 2558,570.724 ส232ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา