Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร = Experiments in process engineering for agro-indu...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียก664 ร242ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกรรม = Design of experiments strategies for engineering / สรรฐติ...
ชื่อผู้แต่งสรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : นันทพันธ์พริ้นติ้ง, 2557.
เลขเรียกTA340 ส334,620.0042 ส177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อกำหนดเวลาการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา = Application of desig...
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ์ ตรุโนภาส
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกINPROCESS 4379
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติและการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม = Statistics and design of engineering experiments / ชาญณรงค...
ชื่อผู้แต่งชาญณรงค์ สายแก้ว
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียกQA279 ช489 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความเข้าใจ เรื่อง ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก โดยใช้การทดลองอย่างง่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย ราชนิยม.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องกระจกและเลนส์โดยใช้ชุดการทดลองอย่างง่าย / กุลวดี ห่อทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งกุลวดี ห่อทรัพย์.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการทดลองราคาถูก เรื่องกลศาสตร์ของไหลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / มานะ ชาติมนตรี.
ชื่อผู้แต่งมานะ ชาติมนตรี.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามโนมติของนักเรียน เรื่อง สมดุลกลโดยใช้การทดลองอย่างง่าย / จงเจตน์ ปิตาทะสังข์.
ชื่อผู้แต่งจงเจตน์ ปิตาทะสังข์.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบรูปแบบการสอนการทดลองสาธิตด้วยวีดิทัศน์กับการสาธิตโดยครูเพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื...
ชื่อผู้แต่งมันทนา แสงมณี.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ชุดการทดลองร่วมกับการสอนแบบ Peer-Instruction เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเรื่อง แรงและการเคลื่อน...
ชื่อผู้แต่งสุริยา เฉลิมชาติ.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ชุดการทดลองอย่างง่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่...
ชื่อผู้แต่งเอกพงศ์ บัวชุม.
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติกับสัตว์ทดลองเพื่องานปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา = Essen...
ชื่อผู้แต่งรักษิณีย์ คำมานิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557, [2014]
เลขเรียกQV34 ร295ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างระบบอัตโนมัติด้วย LabVIEW ร่วมกับระบบ Data acquistion และ Machine vision สำหรับผู้เริ่มต้น /...
ชื่อผู้แต่งกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกQ185 ก661,006.66 ก329ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การทดลองเชิงสถิติด้วย Spss : วิเคราะห์เชิงลึกพร้อมตัวอย่างจากปัญหาจริง เล่ม 1 กมล บุษบ...
ชื่อผู้แต่งกมล บุษบา
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , 2557
เลขเรียกHA32 ก132ก 2557,519.5 ก131ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา