Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบการปกครองคณะสงฆ์ เมืองนครไชยศรี (จังหวัดนครปฐม) ตั้งแต่รัชกาล ที่ 4 - ปัจจุบัน / [จัดทำโดย ว...
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : ธรรมเมธี-สหายพัฒนาการพิมพ์, 2556.
เลขเรียกBQ843 ท424 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMedical technology 2013 Mahidol University / [นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย.], 2556, [2013]
เลขเรียกQY22.JT3 ม724 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้เชี่ยวชาญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, [2556?]
เลขเรียกW22.JT3 ท424 2556?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLives of PRC loyal sons = หนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 85 ปี การก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยล...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก373.24 ห144 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนามสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ภ.จ.) พ.ศ. 2556 / จัดทำโดย สม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม พริ้นต์ คอร์ปอเรชั่น, 2556, [2013]
เลขเรียกQV22.JT3 ท424 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบสมาชิกตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 2557 / สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, 2557
เลขเรียกHJ6609 ส-ท 2557,อ 382.7025 ส293ท 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 ชื่อวรรณคดีไทย / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดา [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2556
เลขเรียกPL4200.A52 น6 2556,898.9103 น226
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 85 ปี การก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 8 กรกฎาคม พ.ศ. ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกLC 54.T35 ห144 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา