Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลผลสัญญาณ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล เล่ม 4 : วงจรภาครับขั้นสูงสำหรับ BPMR และ TDMR = Si...
ชื่อผู้แต่งสันติ กูลการขาย
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษม พริ้นติ้ง, 2560
เลขเรียก621.3822 ส579ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศธุรกิจ / มาลินี นาคใหญ่
ชื่อผู้แต่งมาลินี นาคใหญ่
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560, [2017]
เลขเรียกHF5548.2 ม497ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม : การวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม STATA ...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ เสาแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกQA76.76.A65S77 ส-ก 2560,QV26.5 ส854ก 2560,615.1072 ส854ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้ระบบสารสนเทศศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGLS 10.5 for Desktop / สุเพชร จิรขจรกุล [Text]
ชื่อผู้แต่งสุเพชร จิรขจรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ.พี.กราฟิคดีไซน์, 2560
เลขเรียกG70.212 ส833ร,005.3 ส833ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย (ภาค ข) / ปฏิญญา วรรเพ็ชร และทีมงานสถาบันกวดวิชาบ้านครูปู...
ชื่อผู้แต่งปฏิญญา วรรเพ็ชร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560.
เลขเรียก371.1076 ป133น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา