Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เวลาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ เจริญศักดิ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก372.3 อ332ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสำห...
ชื่อผู้แต่งวันวลิต เผ่าเผด็จการ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก372.3 ว436ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = T...
ชื่อผู้แต่งกุสุมา นิเทศ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก510.712 ก732ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = T...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ เหมะศิวะ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก372.7 ศ486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Th...
ชื่อผู้แต่งเกศินี ไพศาลภูมิ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก372.4 ก774ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไ...
ชื่อผู้แต่งฉัตร์ตราพร จันทร์หอม.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก372.3 ฉ237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช้ภาษาไทยต่อการเรียนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งจิระพงศ์ ฉันทพจน์
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก371.334 จ518บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช้ภาษาไทยต่อการเรียนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งจิระพงศ์ ฉันทพจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก372.6 จ3711บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช้ภาษาไทยต่อการเรียนวิชาภาษาไทย สำ...
ชื่อผู้แต่งจิระพงศ์ ฉันทพจน์.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2561.
เลขเรียกวจ.371.344 จ598บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ...
ชื่อผู้แต่งดารา ทองมนต์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก372.34 ด424ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังกัดสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง วันสำค...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ นิรมลรัตน์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.334 ว574ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเตรียมตัวสู่อาชีพรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 สำหรับน...
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ อินจิ๋ว.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.334 ศ481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มุมกล้อง การเคลื่อนกล้องและขนาดภาพในการผลิตรายการโทรทัศน์ / ...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ เขียวแก้ว.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.33 ก674ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดต่อลำดับภาพและเทคนิคการเปลี่ยนภาพในการผลิตรายการโทรทัศน...
ชื่อผู้แต่งภูริชญ์ ผลพิทักษ์ศิริ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก378.0133 ภ679ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการใช้ภาษาไทยต่อการเรียนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งจิระพงศ์ ฉันทพจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา