Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจำลองสถานการณ์เรื่องเวอร์เนียร์คาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ = A deve...
ชื่อผู้แต่งระวิพรขนิษฐ์ สนิทพ่วง
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The...
ชื่อผู้แต่งนารี ผามั่น.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก372.7044 น487ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ เรื่อง การคำนวณ...
ชื่อผู้แต่งธาตุทอง สรรพเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร [electronic resource] = Computer-as...
ชื่อผู้แต่งวานิสสา ประกาสิทธิผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ [electronic resourc...
ชื่อผู้แต่งพิสิษฐ์ แน่งน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว [electronic resou...
ชื่อผู้แต่งวีราณัฐ วงค์ครุฑ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ขั้นตอนการสอนของกาเย่เรื่อง เพศศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ...
ชื่อผู้แต่งอนุชา กนกถาวรธรรม.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก613.90712 อ187ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ รา...
ชื่อผู้แต่งวาที บัวแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้เกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ป...
ชื่อผู้แต่งจันทรา โอระสะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของกาเย่เรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์พับลิชเชอร์ สำหรับนัก...
ชื่อผู้แต่งวัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก372.34044 ว448ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้น...
ชื่อผู้แต่งวรรษพร อยู่ข้วน.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก372.6521044 ว273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ และดวงดาวบนท้องฟ้าสำหรับผู้บ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ กองาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งข...
ชื่อผู้แต่งวิภวานี ชาญวิรัตน์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก371.334 $ว643ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา