Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Computer Assisted Instruction...
ชื่อผู้แต่งพวงพยอม พุ่มจันทร์
พิมพลักษณ์2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Daily Life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Com...
ชื่อผู้แต่งนัทธมน สร้อยทองเจริญ
พิมพลักษณ์2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe online infor,al learning of English Geoffrey,Sockett.
ชื่อผู้แต่งSockett geoffrey.
พิมพลักษณ์USA: Palgrave Macmillan, 2014.
เลขเรียก371.33 S678T 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ย...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
เลขเรียกLB1028.5 บ128 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เสริมสร้างทักษะการฟังกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาพม่า...
ชื่อผู้แต่งศิรดล ศรีดาเดช
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกLB1028.5 ศ171ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน Google Site เรื่องระบบเรดาร์สำหรับกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ [ele...
ชื่อผู้แต่งทยาภรณ์ ตุ้มสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียรายวิชาการควบคุมสัญญาณโทรทัศน์และวิดิทัศน์ [electronic resour...
ชื่อผู้แต่งเผด็จ ตรงจิตนิมิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่เสริมด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเต...
ชื่อผู้แต่งอรรถโกวิท จิตจักร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก371.334 อ177ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งจันทิมา ปิ่นทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถม...
ชื่อผู้แต่งสัญจิตา กล้ายประยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคค...
ชื่อผู้แต่งอนันต์นทัช แสงย้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างเว็บระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนที่บ...
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ สุขมั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา