Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเคลื่นที่ของสิ่งมีชีวิต= computer assisted instruction on the movem...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณี ดาราช.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกLB1028.5 ก412
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง [electronic ...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร เสือเริก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามลักษณะของ Responsive Design ด้วยเทคโนโลยี HTML5 [electroni...
ชื่อผู้แต่งภมรศักดิ์ สกุลรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิตด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง [electronic resource] = C...
ชื่อผู้แต่งณัฐฐาน์ นิธิภัทร์มณีโชค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น [el...
ชื่อผู้แต่งแสงรวี เกื้อหนุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องวงจรอนุกรม วงจรขนานและวงจรผสม = Computer assisted instructio...
ชื่อผู้แต่งปิยนุช ลิ่มพันธ์
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องกา...
ชื่อผู้แต่งณิขนันทน์ หร่องคำภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล เรื่องภาษาฐานข้อมูล ด้วยรูปแบบการเรียนการสอ...
ชื่อผู้แต่งนาราภัทร ยกไว้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง คำยาก วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ของ พัชรี...
ชื่อผู้แต่งพัชรี ไชยสุข.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก371.394 พ112บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบ 3 มิติ เรื่องการจัดแสงเพื่อการถ่ายภาพสินค้าในสตูดิโอ = The ...
ชื่อผู้แต่งสรกฤช มณีวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกLB1028.5 ส-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านสะกดคำด้วยการสะกดนิ้วมือและภาษามือสำหรับนักเรียนที่ม...
ชื่อผู้แต่งกชพรรณ สุวรรณภักดี.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก371.9 ก126ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา