Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญานิพนธ์ = Philosophical composition / สิทธิ์ บุตรอินทร์
ชื่อผู้แต่งสิทธิ์ บุตรอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559.
เลขเรียกBD28 ส721,100 ส342ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComposition of still life / ตนุพล เอนอ่อน
ชื่อผู้แต่งตนุพล เอนอ่อน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก750 ต37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง The Champions กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ...
ชื่อผู้แต่งแคทรียา ณ เชียงใหม่
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกLB1027.4 ค921ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวนช่องเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางรถบรรทุกกับสัดส่วนและปริมาณรถบรรทุกที่เข้าใช้...
ชื่อผู้แต่งกฤษดา สกุลเต็ม.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบในการเลือกซื้อรถยนต์สำหรับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรุ่น Production ในสนามเซอร์กิตของประเทศไ...
ชื่อผู้แต่งธฤษิดา เกตุกรณ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก658.8342 ธ389อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเซ็นเซอร์เสมือนสำหรับตรวจวัดค่าองค์ประกอบของก๊าซเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์กังหันก๊าซ = Developm...
ชื่อผู้แต่งชัยสิทธิ์ วลีสุขสันต์
พิมพลักษณ์2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 110133025 องค์ประกอบศิลป์ 1 = Composition I / ทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป
ชื่อผู้แต่งทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
เลขเรียกN7430 ท472
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบองค์ประกอบชนิดของลูกปลาวัยอ่อนในบริเวณพื้นที่และนอกพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ...
ชื่อผู้แต่งปิยวรรณ หัสดี.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ), 2559.
เลขเรียก597.7 ป619ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของวิธีการสกัดต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากกุยช่าย (Allium tub...
ชื่อผู้แต่งวีร์สุดา สกุลจุฑาทิพย์
พิมพลักษณ์2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจจราจร = English for traffic police officers / พันตำรวจโทหญิงนริสรา เครือสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งนริสรา เครือสุวรรณ พันตำรวจโทหญิง
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกPE1128 น256ภ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาการแต่งบทร้อยกรอง โดยใช้ชุดกิจกรรมการแต่งบทร้อยกรองของนักเรียนชั้นม...
ชื่อผู้แต่งสิริพร บำรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2559.
เลขเรียกว.จ 371.102072 ส731ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComplexity and contradiction in Architecture = ความซับซ้อนและความขัดแย้งในสถาปัตยกรรม / Robert Ven...
ชื่อผู้แต่งเวนทูริ, โรเบิร์ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2559.
เลขเรียกNA2760 ว914,720 ว554ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวันในการปรับปรุงองค์ประกอบของกรดไขมันในคุกกี้ : รายงานการวิจัย / วัฒนาภ...
ชื่อผู้แต่งวัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , 2559
เลขเรียก641.8654 ว113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้บทเรียนบนเว็บ เรื่อง การจัดองค์ประกอบภาพถ่ายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...
ชื่อผู้แต่งพหลยุทธ บุตรจู
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียก771.0785 พ19ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความไม่ไทย ของคนไทย / นิธิ เอียวศรีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิธิ เอียวศรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียกDS571 น6ค 2559,959.3 น612ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา