Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของน้ำผึ้งโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = ...
ชื่อผู้แต่งปานมนัส ศิริสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557.
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย บทประพันธ์เพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซิมโฟนี "สัญลักษ...
ชื่อผู้แต่งวรเขต ทะโกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอาศโยธิน, 2557.
เลขเรียก784.2184 ว175ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อผสมฤาษีดัดตน ศิลปะบรูณาการกับการตีความมรดกความทรงจำของโลกผ่านงานประพันธ์ดนตรี ศิลปะการแสดงและสื่...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียก615.82 ส315 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบของศิลปะ = Composition of art/ ชลูด นิ่มเสมอ.
ชื่อผู้แต่งชลูด นิ่มเสมอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2557.
เลขเรียกN7430 ช257 2557,707 ช257อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเสริม Turmeric oleoresin ต่อสมรรถภาพการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบไขมันในซาก องค์ประกอบซากและคุ...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์พล พรเอนก
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบชนิด และอัตราการติดเบ็ดของสัตวน้ำจากเครื่องมือเบ็ดราวปลาทูน่าบริเวณ Ninety East Ridge ในมห...
ชื่อผู้แต่งสุมา รักแผน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก, 2557
เลขเรียก639.2778 ส843อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย บทประพันธ์เพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซิมโฟนี "สัญลักษ...
ชื่อผู้แต่งวรเขต ทะโกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ การเขียนสื่อความและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งเพียงใจ กรรณลา.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก495.9107 พ612ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การใช้รังสีเอ็กซ์วิเคราะห์หาปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของผิวเคลือบเซรามิกส์ที่พ่น...
ชื่อผู้แต่งนุชจิรา ดีแจ้ง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557.
เลขเรียกQD945 น724ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา