Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา = Cambodia / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ก...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559, [2016]
เลขเรียกHG5750.3.A3 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจเหมืองทรายในประเทศกัมพูชา = A study of investment possibility ...
ชื่อผู้แต่งกมลพร สมานสินธุ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก553.622 ก136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนกระแสมูยตามประเพณีนิยมในราชอาณาจักรกัมพูชา = Traditional instruction of Ksae-muoy mono...
ชื่อผู้แต่งวัชระ แตงเทศ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก787.8 ว112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา= Cambodia / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559.
เลขเรียกHC 441.A5 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว : พื้นที่ ผู้คน อำนาจ และการปรับตัว = Border th...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ไพเราะ.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในประเทศกัมพูชา = An Analytical Study of Sangha's Education Ma...
ชื่อผู้แต่งพระสาลอน กลฺยาณการี (โลน)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 294.307 ส685ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ...
ชื่อผู้แต่งประทีป อูปแก้ว.
พิมพลักษณ์สระแก้ว : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว, 2561.
เลขเรียก641.3318 ป277ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในกัมพูชา : เปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างพันธมิตรในอาเซียน =Cambodia / ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2559.
เลขเรียก332.673596 ค246 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา / ชนิดาภา ชะลอวงษ์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, อุษามาศ เสียมภักดี
ชื่อผู้แต่งชนิดาภา ชะลอวงษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกDS554.5 ช152 2559,959.6 ช152ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรกัมพูชา / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2559.
เลขเรียกHG 5750.3 ค416 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายใยไทย-กัมพูชา จากวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลสู่สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล = The bond of friendship betw...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกDS 570.6.ท7 ส661 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา