Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกการค้าและการลงทุนอัญมณีและเครื่องประดับในกัมพูชา / สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ, 2558
เลขเรียกHD9747.B93 จ758 2558,338.4773927 จ758 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผักและผลไม้ในจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา= Han...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียกS471.C3 ก44,664.0284 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายการค้าชายแดนไทย-กัมพูชากับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว = Thailand...
ชื่อผู้แต่งชิตพล ชัยมะดัน.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก382.3 ช555น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทด้านการสังคมสงเคราะห์ของพระสงฆ์วัดตำหนัก ตำบลสาลากำเริก อำเภอเสียบเรียบ จังหวัดเสียบเรียบ ประเท...
ชื่อผู้แต่งพระสุกุล ขนฺติสํวโร (ขุม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 294.30136 ส741บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงหัวเราะและน้ำตาในศิลานคร / กฤษณา อโศกสิน
ชื่อผู้แต่งกฤษณา อโศกสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558
เลขเรียกDS554.382 .ส75 2558,915.96 ก282ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการนำนโยบายทางการบริหารไปปฏบัติ : ภาพสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก เครือโ...
ชื่อผู้แต่งตาน, สุกิม.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก362.196959 ต322ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพิจารณาตรวจสอบแผนที่ในคดีปราสาทพระวิหาร ที่ได้นำเสนอในช่วงปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2505 รวมทั้งแผนที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกDS554.98.P7 ก494,341.42 ส181ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความชุกของพยาธิใบไม้ตับในโคพื้นเมืองระหว่างชายแดนไทย-ลาวกับชายแดนไทย-กัมพูชา / ณัฐภาส ...
ชื่อผู้แต่งณัฐภาส โกยรัมย์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในกัมพูชา : เปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างพันธมิตรในอาเซียน / กรมส่งเสริ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558.
เลขเรียกHF1379 ค695 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร ดิศกุล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558.
เลขเรียกDS712 ท535 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมสร้างความรู้รอบตัวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ชุดหนูรอบรู้อาเซียน : กัมพูชา / เรื่อง พัช...
ชื่อผู้แต่งพัชรี มีสุคนธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
เลขเรียกDS521 ส925กก 2558,341.2473 ส925 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยแนวทางการพัฒนาช่องผ่านแดนธรรมชาติเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมข...
ชื่อผู้แต่งเอมอร แสนภูวา.
พิมพลักษณ์[ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2558].
เลขเรียกHF1371 อ911น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาการขอตีความในคดีปราสาทพระวิหาร / บรรณาธิการ สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกDS554.98.P7 ค369พ,341.55 ส181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา