Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษลายพิมพ์พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดจากใบพลองขี้น...
ชื่อผู้แต่งโสภิตา เพียงไพรชม.
พิมพลักษณ์2564.
เลขเรียกTP159.A5 ส986ก 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ...
ชื่อผู้แต่งยลรดี พวงคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2564.
เลขเรียกค 110599 ย145ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจกรรมลูกเสือที่ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
ชื่อผู้แต่งชยพล แสงย้อย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2564
เลขเรียกวท 369.43 ช189ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบอุปนัยและนิรนัยร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงที่มีผลต่อมโนทัศน์และค...
ชื่อผู้แต่งณัฐภัทร แสงมาลา.
พิมพลักษณ์2564.
เลขเรียก510 ณ342ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานที่มีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจใฝ่รู้เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์...
ชื่อผู้แต่งจิรัชญา ปานนี้.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลาย : ...
ชื่อผู้แต่งพัชราภา ตันตราจิน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564.
เลขเรียก333.9164 พ519ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาคุณค่าโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระตำรับอาหารลาวเวียง บ้านเนินขาม จังหวัดชัย...
ชื่อผู้แต่งชาริสา แสงทองอร่าม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
เลขเรียกวจ 641.592959191 ช526ก 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชั่นกิจกรรมสาระบันเทิงของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในกลุ่ม...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย จัตุรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
เลขเรียกวจ 005.3 พ751น 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา