Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรม เกม เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ = Activities & games for science learning / ทนงศักดิ์ ประสบก...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ ประสบกิตติคุณ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563.
เลขเรียก507 ท113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุในชุมชนวัดเทวราชกุญชร = The needs of recreational activitie...
ชื่อผู้แต่งสันติ สรอนุกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2563.
เลขเรียกค 110644 ส579ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตัดสินใจในนักเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาผลด้วยการทดสอบ IGTTM2 = The organ...
ชื่อผู้แต่งโสภิตา ภู่บำรุง.
พิมพลักษณ์2563.
เลขเรียก155.513 ส987ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA และการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งจารุพักตร์ จ่าจันทึก.
พิมพลักษณ์2563.
เลขเรียก373.13 จ328ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ...
ชื่อผู้แต่งนุชรา แสวงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563
เลขเรียกวจ915.93 น728ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สังคดิถี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2563.
เลขเรียกวจ 000149 ส339ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในชุมชนวัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอ...
ชื่อผู้แต่งฐิติวรดา บุญเพ็ชร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2563.
เลขเรียกค 110618 ฐ369ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างชุดความคิดเติบโตของนักเรียนวัยรุ่นด้วยโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีพฤติกรรมทาง...
ชื่อผู้แต่งกอบแก้ว บุญบุตร.
พิมพลักษณ์2563.
เลขเรียก153.42 ก361ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการฝึกความแข็งแรงร่วมกับการฝึกกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายที่บ้านต่อการทำงานของรยางค์ส่วนบนในผู้ป่วยโ...
ชื่อผู้แต่งโอฬาร อิสริยะพันธุุุ์
พิมพลักษณ์2563
เลขเรียกวพ อ991ผ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นทีเขต...
ชื่อผู้แต่งนุชรา แสวงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างหุ่นยนต์สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ จำเนียรผล.
พิมพลักษณ์2563.
เลขเรียก629.892 ณ336น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบโต้เพื่อเพิ่มกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ = The conversational dialogs to increase dail...
ชื่อผู้แต่งปาณิสรา พรหมดี
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการ สำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ...
ชื่อผู้แต่งนุชรา แสวงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเชื่อมโยงแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยวของอำเภอชนแดนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของจังหวัดเพชร...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ ชมบริสุทธิ์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา