Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะทางเภสัชเวทและพฤกษเคมีของปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า = Pharmacognostic and phytochemical studies of Asp...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ แซ่จาง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิสัมพันธ์ของสารคาเทชินในชาเขียวต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกชนิดที่ 2 ในไต : รายงานวิจัย = In...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ศรีมะเริง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกRes Rep QV 20.5 ช244ศป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 4 / ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558, [2015]
เลขเรียกQK99.T5 ด132 2548 ล.2,QV770.JT3 ณ999พ 2558,อ 581.634 ณ72พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้อนุพันธุ์ของเคอร์คิวมินชนิดใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษ...
ชื่อผู้แต่งพรงาม (ลิ้มตระกูล) เดชเกรียงไกรกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกRes Rep QZ 20.5 พ172ดก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) ฉบับอนุรักษ์ / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม อายุร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม อายุรเวทวิยาลัย (ชีวโกมารภัจจ์), 2558
เลขเรียกRS 180.T5 ต367,WB50.JT3 ต367 2558,610.9593 ต367 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา