Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการเคลือบผิวโลหะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ = Improvement of coating processing for incr...
ชื่อผู้แต่งที่รัก มาวงค์.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบรูณ์จากเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน รายงานการวิจัย = The d...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2558
เลขเรียก631.3 ก493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป จังหวัดสมุทรสงคราม = Design and development of ...
ชื่อผู้แต่งวนิดา ผึ้งหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180729 ว169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ MATLAB สำหรับการประมวลผลภาพดิจิตอล = Applications of MATLAB in digital image process...
ชื่อผู้แต่งฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558.
เลขเรียกTA331 ฑ699,621.367 ฑ231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน : รายงานการวิจัย = The product...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2558
เลขเรียก631.56 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือตรวจยาปลอมโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ = Development of pharmaceutical counterfeit det...
ชื่อผู้แต่งประภพ ธนเจริญจำรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนดโดยใช้การประมวลผลภาพ [electronic resource] = Anal...
ชื่อผู้แต่งภัทรชล ทองฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรับอาหารจากว่านหางจระเข้ / วิวรณ์ วงศ์อรุณ.
ชื่อผู้แต่งวิวรณ์ วงศ์อรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เชียงใหม่ ดอดดิวเมนทารี ดีไซน์, 2558.
เลขเรียกTX724.5.T5 ว738ต 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพลังเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายการผลิต อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย...
ชื่อผู้แต่งสรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเอฟพีจีเอสำหรับการประมวลผลจีพีอาร์ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบร่วมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ = FPGA i...
ชื่อผู้แต่งพชร ศรีมุกข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการลดผลกระทบของอุณหภูมิและความชื้นที่มีต่อความแม่นยำของเซนเซอร์ออกซิเจนแบ...
ชื่อผู้แต่งสายสุนีย์ เลาสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดจำลองจัดเรียงชิ้นงานด้วยระบบอิมเมจโปรเซสซิ่ง [electronic resource] = Automatic sorting machine by...
ชื่อผู้แต่งอัษฎาวุธ ปัญญากาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนสำหรับการผลิตแผ่นวัสดุเชิงประกอบจากวัสดุใช้แล้วเพื่อการใช้งานใน...
ชื่อผู้แต่งหฤทภัค อภิรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2558
เลขเรียกRes 621.402 ห291ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา