Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง = Students’ partic...
ชื่อผู้แต่งวรัญญา ธนาวรสกุล.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก371.78 ว293ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร = Public ...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์ แสนจันทร์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก364 พ3411ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ตะเข็บชนแดนลุ่มน้ำโขง ...
ชื่อผู้แต่งบุรฉัตร จันทร์แดง.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก371.78 บ472ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเสพติดสุราของกลุ่มเยาวชนในเมืองพัทยา = Method for preventio...
ชื่อผู้แต่งชยงค์ สุขสว่างวงศ์.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก641.21 ช373น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) = Situation on NCDs prevention and cont...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2562.
เลขเรียกWT500 ส179 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันการตกผลึกและการเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำเชื่อมจากเพื่อใช้เป็นส่วนผสมฟังก์ชัน = Prevention ...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล แต้มประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2562.
เลขเรียกTP382 พ43ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมือง จั...
ชื่อผู้แต่งอิสเรศ เลิศวิไล.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก364.4 อ764ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี = Publi...
ชื่อผู้แต่งนัฐกฤษฏ์ จินดาพงศ์เจริญ.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก364.4 น387ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการน้ำภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อพัฒนาแผนการป้องกันภัยแล้งและน้ำท่ว...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก333.911 ก278 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ หิรัญสุข
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกอ 363.35 ส761ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทะเ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ ขุนมาลี.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก363.348 พ128ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิงวัยเรียนในจังหวัดศ...
ชื่อผู้แต่งยุวดี งอมสงัด.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก618.200835 ย442ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหากฎหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ศึกษากรณีปัญหาการคุ้มครองสิทธิเห...
ชื่อผู้แต่งมณฑา เสือดี.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก364.153 ม122ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางปะกง ...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ เศษนาเวช.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก363.23 จ216ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางป้องกันผลกระทบทางลบของเศรษฐกิจการค้าชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับเมืองใหม่ในนครเวียงจันทน์ สป...
ชื่อผู้แต่งกุลภัทร กมล.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก382 ก728น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา