Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา : เอกสารประกอบการสอน = Educational Measurement and Evaluation / สายทิตย์ ...
ชื่อผู้แต่งสายทิตย์ ยะฟู
เลขเรียก371.26 ส658ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงดิจิทัล = Development System Digital Scales Weight and He...
ชื่อผู้แต่งจิรศักดิ์ ดาวสันเทียะ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2561
เลขเรียกปพ 621.381 จ513ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและเครื่องมือวัด : การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร = Measurement & instrumentation / นวภัทรา ห...
ชื่อผู้แต่งนวภัทรา หนูนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561.
เลขเรียกTJ1313 น297ก 2561
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง��������ѧ��˹�� : ����Ѵ�Ż����Թ������Ԩ�·ҧ����֡�Ңͧ���������ؤ 4.0 = Looking back and moving forward : of...
ชื่อผู้แต่ง��û�Ъ���������Ԫҡ�á���Ѵ�Ż����Թ������Ԩ������ѹ����觻������ (���駷�� 26 : 2561 : ����Է����¢͹��)
พิมพลักษณ์�͹�� : �Ң��Ԫҡ���Ѵ��л����Թ�š���֡�� ����֡����ʵ�� ����Է����¢͹��, 2561.
เลขเรียก370.9593 �64�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จังหวัดชลบุรี = Measurement o...
ชื่อผู้แต่งวัลย์ลิกา หวานเสนาะ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก363.74 ว444ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความเที่ยงตรงโมเดลการวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนลาว = Validation of measureme...
ชื่อผู้แต่งพรวิไล ปัญญาวงศ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก796.092 พ279ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลของครูประถมศึกษา = The development of measurement and evaluation s...
ชื่อผู้แต่งนวลอนงค์ โพธิ์ช่วย.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก372.11 น349ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโมเดลการวัดจิตบริการของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร = A development of measurement m...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา จันใด.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก658.812 ส739ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดอัตราการไหลในท่อปิดด้วยวิธีการแบบ UVP กรณีศึกษาเทคนิค ESPRIT [electronic resource] = A study o...
ชื่อผู้แต่งจตุพล ดาวแสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาต...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ แย้มเยื้อน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก171.1 อ1511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล = Mechanical engineering measurement/ โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
ชื่อผู้แต่งโชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียกTJ145 ช813,681.2 ช813ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดการปนเปื้อนของสารประกอบบิวทิลทิน (BTs) ในหอยแมลงภู่ชนิด Perna viridis บริเวณชายฝั่งทะเลของ...
ชื่อผู้แต่งชนพพล กลิ่นกลบ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก661.2 ช134ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียน...
ชื่อผู้แต่งมัสยา โซ๊ะศิริ.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.26 ม399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางสังคมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนกีฬา : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน...
ชื่อผู้แต่งสาคร เพ็ชรสีม่วง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.26 ส628ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดชนิดเส้นใยแก้วนำแสง = Measurement of dry...
ชื่อผู้แต่งปิยชาติ มรกตคันโธ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา