Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 28-29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มห...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ"พะเยาวิจัย" (ครั้งที่ 5 : 2559 : พะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกQ179.9 ก475 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [CD-ROM] / คณะกรรมการอำนวยการวันอนุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2559.
เลขเรียกDS570.43.ท7 ส668 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบเอกสารวิจัย นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 [CD-ROM] / วิทยาลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกZ5055.T5D43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน = Thai Journal of Operations Research [CD-ROM] / บรรณาธิการ กาญจ์นภา อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559.
เลขเรียกT57.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action learning) [CD-ROM] : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559.
เลขเรียกJQ1745
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDracular แดร็กคูลา ราชาผีดูดเลือด [CD - ROM] / Bram Stoker, แต่ง ; Brian J. Stuart, เรียบเรียง ; Ju...
ชื่อผู้แต่งสโตเกอร์, บราม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกPE 1114 ส177ด,428.43 ส39ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง สหวิทยาการแห่งการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประชาค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง สหวิทยาการแห่งการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2559 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกZ5055.T5S64ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action learning) [CD-ROM] : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559.
เลขเรียกJQ1745
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา