Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายสัมพันธ์พระพุทธศาสนาสองแผ่นดิน / วัดเหมอัศวาราม.
พิมพลักษณ์[มณฑลเหอหนาน : วัดเหมอัศวาราม, 2557?].
เลขเรียกBQ6345.C6 ส64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำทีละอย่าง วิธีการพัฒนาสู่สมองแห่งพุทธะ [Text] = Just one thing / ริค แฮนสัน ; แปลโดย ณัชร สยา...
ชื่อผู้แต่งแฮนสัน, ริค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557
เลขเรียกBQ4570.S3 ฮ8ท 2557,294.3375 ฮ851ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตติดปัญญา = Wisdom of living / เรียบเรียง, สุรพล ไกรสราวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกBQ4570.L5 ช583,294.3144 ส852ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคาถาชีวิต 2 วิกรม กรมดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งวิกรม กรมดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด, 2557.
เลขเรียกBQ4570.L5 �111�,294.342042 ว495ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตรงต่อธรรม / พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนัสสันโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2557, [2014]
เลขเรียกBQ5345 ส137ต 2557,294.32 พ465ต 3/2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงใต้ร่มกาสาวพัสตร์ / กาญจนา สุทธิกุล
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กองทุนสหายธรรม, 2557.
เลขเรียกBQ6150 ก427ผ,294.3641 ก425ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัจธรรมแห่งจักรวาล / สม สุจีรา เรื่อง ; เริงฤทัย อุดมศิลป์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งสม สุจีรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557.
เลขเรียกBQ4138.T5 ส4ส 2557,201.6 ส231ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวัสตุอวทาน : คัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน. เล่ม 2 / สำเนียง เลื่อมใส.
ชื่อผู้แต่งสำเนียง เลื่อมใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสันสกฤตศึกษา, 2557.
เลขเรียกBQ1593.T5 ส6ม 2557,294.3 ม246 2557 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 / สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ; เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2557
เลขเรียกBQ550 ส-ห 2557,294.315 ก639ห 2557 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมของพระสงฆ์ / พินิจ ลาภธนานนท์ และแทนพันธุ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่
ชื่อผู้แต่งพินิจ ลาภธนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกTK5105.875.I57 พ686 2557,294.361 พ353พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติท่านพระอาจารย์เสาร์ กนตสีโล / มูลนิธิพระสงบ มนสสนโต
พิมพลักษณ์ราชบุรี : มูลนิธิ, 2557.
เลขเรียกDS570.6.S2 ป372,294.363 ป372ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน : กัมพูชาในมิติทางสังคมวัฒนธรรม / นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร, เสาวภา พรสิริพงษ์,...
ชื่อผู้แต่งนรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกDS525.9.C3 น224,959.6 น45ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา