Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ... [picture] =...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2536-.
เลขเรียกDS586 พ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องBits and pieces : 51 activities for teaching Japanese K-12 / Japan Council of International Schools.
พิมพลักษณ์Tokyo : Kodansha International, 1997.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องDynamic English Level 2 [computer file] : Lesson 8 Kathy's daily activities.
พิมพลักษณ์Bangkok : Multimedia Makers, c2001.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องRory's story cubes [game] : actions.
พิมพลักษณ์Newton, Mass. : Gamewright, c2011.
เลขเรียกLB1042 R673 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันคล้ายวันประสูติ 24 พฤศจิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2540-
เลขเรียกDS570.5 .B3 พ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษต่อการเรียนรู้และความคงทนในการจำคำศัพท์ : Effectiveness of Song Ac...
ชื่อผู้แต่งกิตติยา พิศุทธางกูร.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ... [picture]...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2538-.
เลขเรียกDS578.32.S5 พ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล : Comm...
ชื่อผู้แต่งกุลดารา เพียรเจริญ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านไม้เก่า ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งเรือง คำเงิน.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร วันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2540-
เลขเรียกDS570.5 .V3 พ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน... [picture] ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2544-.
เลขเรียกDS570.5.S5 พ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระกรณียกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฏาคม......
ชื่อผู้แต่งโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้า 2500-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2539-.
เลขเรียกDS570.5.S6 ส9พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม.....
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมเด็จฯ เจ้าฟ้า 2500-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ, 2535 -.
เลขเรียกDS570.5.C48 พ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา