Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสันติภาพทุกย่างก้าว / ติช นัท ฮันห์ ; ประชา หุตานุวัตร, สุภาพร พงศ์พฤกษ์ แปล
ชื่อผู้แต่งนัท ฮันห์, ติช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2545
เลขเรียกBQ5410 น398ส 2545,294.3927 น114ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโยคะบำบัด : หลักการและวิธีการ / สวามีกุลวัลยนันท, เอส.แอล.วิเนการ์(แปลและเรียบเรียงโดย กวี คงภีกดี...
ชื่อผู้แต่งสวามีกุลวัลยนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน, 2553
เลขเรียกWB541 ส427ย 2553,613.7046 ส172ย 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกสิณสมาธิ / จรูญ วรรณกสิณานนท์ : เขียน. [text]
ชื่อผู้แต่งจรูญ วรรณกสิณานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธลีลา, 2553.
เลขเรียกBQ5630.V5 จ175ก 2553,294.353 จ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและรักษาโรคด้วยพลังจิตกับสมองคอมพิวเตอร์ / ชินโอสถ หัศบำเรอ: เขียน
ชื่อผู้แต่งชินโอสถ หัศบำเรอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2541.
เลขเรียกRA790 ช572,617.06 ช561ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิตรไมตรีไม่มีประมาณ : คู่มือให้การปรึกษาและจิตบำบัดแนวภาวนา / คาเรน คิสเซล เวเกลา เขียน ; ดวงหทัย...
ชื่อผู้แต่งเวเกลา, คาเรน คิสเซล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2547.
เลขเรียกBF637.H4 ว891,WM420 ว7ม 2547,158.3 ว891ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมาธิเพื่อการผ่อนคลายรักษาสุขภาพกายและจิตโดยองค์รวม / พระอาจารย์มหาสีไพร อาภาธโร.
ชื่อผู้แต่งพระมหาสีไพร อาภาธโร.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : ไปรยาพรรณ วิวัฒนปฐพี ; กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น [ผู้จัดจำหน่าย], 2554.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ358ส 2554,WM425.5 พ357 2554,613 พ357ส 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหยุดโรคร้าย ! ด้วยใจคุณ / เขียน, แคโรลีนและอเล็กซานเดอร์ ทอสการ์ ; สุรศักดิ์ ปานเกษม แปล.
ชื่อผู้แต่งทอสการ์, แคโรลีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2554.
เลขเรียกRA776 ท55,WB 545 ท198ห,613 ท333ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ : การศึกษาดังเส้นทางแสวงหาทางจิตวิญญาณ / วิจักขณ์ พานิช, เขียน
ชื่อผู้แต่งวิจักขณ์ พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา , 2551
เลขเรียกBQ5620 ว513ร 2551,370.1523 ว32ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางคือจุดหมาย : คู่มือภาวนา = The Path is the goal : a basic handbook of buddhist meditation / ...
ชื่อผู้แต่งเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปลากระโดด, 2555.
เลขเรียกBQ5618.ท9 ช76,294.322 ช59ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโยคะเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ / แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ.
ชื่อผู้แต่งแพทย์พงศ์ วรพงศ์พิเชษฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกRA781.7 .พ86 2550,WB541 พ957ย 2550,181.452 พ957ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัทธสีมาพิธีอุโบสถและสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน...
ชื่อผู้แต่งวัดยานนาวา. คณะกรรมการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศฯ, 2557
เลขเรียกBL1043 ว-ก 2557,726.143 ก276 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา