Found: 143  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(พิเศษ) หนังสือบทสวดมนต์พิเศษแปรธาตุสู่ความเป็นกายทิพย์เป็นบทสวดมนต์สู่การยกจิตของมนุษย์-เทวดาและอบา...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : วัดถ้ำมังกรทอง, [2556?]
เลขเรียกBQ5618.T5 พ763 2556?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือทำวัตร-สวดมนต์แปล ฉบับอักษรเบรลล์: พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
ชื่อผู้แต่งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท), 2461-2535.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วัดหนองป่าพง, 2551.
เลขเรียกBQ5618.T5 พ355ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์ / ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช หน่วยคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช หน่วยคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2552.
เลขเรียกBQ5618.T5 บท131 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ฉบับแปล : หนังสือสวดมนต์อักษรเบรลล์เพื่อแจกเป็นธรรมทานห้ามจัดจำหน่ายอักษรเบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกBQ5618.T5 บ1131 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสวดมนต์โพชฌังคปริตรและคิริมานนทสูตร/อาพาธสูตร / จัดทำเผยแพร่โดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช หน่วยคุณธรร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช หน่วยคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2552.
เลขเรียกBQ5618.T5 บ131 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปั้นมนุษย์แต่ยังเด็ก ; บทสวดมนต์ถวายพรพระ (พาหุงมหากา) / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ) 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พุทธศาสนาประกาศ, [2552?
เลขเรียกBQ5345 พ334ป 2552?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหานมัสการ มหาพลานุภาพที่คาดไม่ถึง / พระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโญ)
ชื่อผู้แต่งพระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโญ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอไอ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2550.
เลขเรียกBQ5618.T5 พ395ม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติกรรมฐาน และ บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น (แปล) / โดย พระเทพสิงหบุราจารย์ (...
ชื่อผู้แต่งพระเทพสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) 2471-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิริยะพัฒนาโรงพิมพ์, [2555?]
เลขเรียกBQ5631 พ333ร 2555?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ฉบับกรมการศาสนา / สมเด็จพระวันรัต (กิตติโสภณมหาเถระ) รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2515.
เลขเรียกBQ5618.T5 ส376 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า-เย็น พร้อมด้วยบทพิเศษและพุทธภาษิต / สำนักปฏิบัติธรรมวัดสนามใน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาพพิมพ์, [2551?]
เลขเรียกBQ5618.T5 ส376 2551?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสวดมนต์ ทำวัตรแปล / สำนักงานทรัพทย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ. : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชซิ่ง จำกัด, 2557 [2014]
เลขเรียกBQ5618 ห149 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหยุดกรรม--ทำได้เอง และบทสวดมนต์จะแก้ขจนกว่ากรรมจะหมด หรือจะหยุดหมดก่อนกรรมจะเกิด / ทีดี บุ๊ค รวบรวม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีดี บุ๊ค, 2554.
เลขเรียกBQ5631 ห257 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องให้ได้...ไม่มีประมาณ / งานเขียน-บทสวดมนต์แปล โดย พระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ ป.ธ.9)
ชื่อผู้แต่งพระราชปฏิภาณโสภณ (ม.ติกฺขญาโณ ป.ธ. 9)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อธรรม กลุ่มรู้ (ทัน)...ชีวิต, 2554.
เลขเรียกBQ5578.T5 พ373ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือความสุข : บวชใจ ใครๆ ก็บวชได้ / พระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตตินธโร)
ชื่อผู้แต่งพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตตินธโร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2556.
เลขเรียกBQ5631 พ382ค 2556,294.34 พ382ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถวายเป็นมุทิตาสักการะแด่ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อ...
ชื่อผู้แต่งพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) 2471-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์, 2551.
เลขเรียกBQ5631 พ336ถ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา