Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIn this very life : the liberation teachings of the Buddha / Sayadaw U. Pandita ; translated by Ve...
ชื่อผู้แต่งPandita, Sayadaw u.
พิมพลักษณ์Bangkok : Saddhamma Foundation, 2010.
เลขเรียกBQ5395 .S24 2010,294.3122 P189I 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักคำสอนพื้นฐานแห่งพระพุทธศาสนา / ปีเตอร์ เดลลา สันตินา ; แปลโดย สมหวัง แก้วสุฟอง.
ชื่อผู้แต่งปีเตอร์ เดลลา สันตินา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2549.
เลขเรียกBQ 4190 ป641ห 2549,294.301 ป641ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง / พระธรรมนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฒโน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2558
เลขเรียกBQ 5345 ส16พ 2558,294.3 พ17113พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีสร้างบุญบารมี / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2552.
เลขเรียกBQ4420.G6 ส47,294.3444 จ573ว 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตวิชา : หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ / พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร text
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ: ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์, 2553
เลขเรียกBQ5630.V5 พ-จ 2553,294.35 พ418จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธพจน์/ สุชาติ นาคอ่อน.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ นาคอ่อน.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548.
เลขเรียกBQ 4138.T5 ส761พ 2548,บ ส242พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนา 57 กัณฑ์ / พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2556.
เลขเรียกBQ5345 พ349พ 2556,294.34 พ349พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวพุทธกับวิกฤติศรัทธา / วศิน อินทสระ text
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2558
เลขเรียกBQ554 ว357 2558,294.3 ว357ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสวดมนต์ การสวดมนต์ข้ามปีและความสุขของพุทธศาสนิกชนไทย = Prayers, New Year's prayers and happiness...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกBQ5631 ก64,294.313 ก641 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้แห่งโพธิ = The tree of enlightenment / ปีเตอร์ เดลลา สันตินา, เขียน ; สมหวัง แก้วสุฟอง, แปล
ชื่อผู้แต่งเดลลา สันตินา, ปีเตอร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บี เอส ดี การพิมพ์, 2549.
เลขเรียกBQ4190 .ด75 2549,294.3 ส63ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตายแล้วไปไหน / สุรจิตโต ภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพระมหาวัฒนา สุรจิตโต.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2549.
เลขเรียกBQ4487 ว63,294.323 ส47ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมาทิฏฐิ : ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : โครงการหนังสือธรรมะ ธรรมทาน วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่, 2555
เลขเรียกBQ 4160 ส16ส 2555,294.304 ส116 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไตรสิกขา เบื้องต้น : ระบบการศึกษาของพระพุทธเจ้า / เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
ชื่อผู้แต่งเภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสถาน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกBQ4350 ภ779,294.315 ส852ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฆราวาสบรรลุธรรม 2 / อัจฉราวดี วงศ์สกล
ชื่อผู้แต่งอัจฉราวดี วงศ์สกล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต, 2560.
เลขเรียกBQ5630.V5 อ513,294.3442 อ513ฆ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยศึกษาและการพัฒนาประเทศ / ละออ การุณยะวนิช.
ชื่อผู้แต่งละออ การุณยะวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร.พ.ตำรวจ, 2520.
เลขเรียกBJ1289 Thai 19 2520,370.114 ล71จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา