Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReport on the global HIV/AIDS epidemic.
พิมพลักษณ์[Geneva] : UNAIDS, c2002.
เลขเรียกRA643.8 R47 2002,616.979 J74r 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันอันตรายจากกีฬา = Care and prevention of athletic injuries / รัตนา สิรีรัตน์.
ชื่อผู้แต่งรัตนา สิรีรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
เลขเรียก796 ร214ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต = Instructional Management Plan Moral and Ethica...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีอนันต์การพิมพ์ , 2558.
เลขเรียก170 ก226 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต = Learning Materials Moral and Ethical Instillme...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีอนันต์การพิมพ์ , 2558.
เลขเรียก170 ก226 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยโครงการการศึกษาผลกระทบ วิธีตรวจวินิจฉัย และการป้องกันเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกวจ 595.3 ท235ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อการป้องกันน้ำเสีย : กรณีศึกษาเขตตลิ่งชัน เขตตำบลท่าสาปและ เขตตำบลสะเตง จังหวัดยะ...
ชื่อผู้แต่งเทพชัย อริยะพันธ์.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกThesis 628.1 ท256ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของผู้นำท้องถิ่นแนวทางป้องกันยาเสพติด : กรณีศึกษาเฉพาะ จังหวัดสงขลา = The roles of local leader...
ชื่อผู้แต่งอัญญารัตน์ สุวรรณโณ.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกThesis 615.78 อ43บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามในสถานี ตำรวจนครบ...
ชื่อผู้แต่งชัยพล เอกกุล.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกThesis 363.2 ช216ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพัทลุง = Facto...
ชื่อผู้แต่งจิรารัตน์ ขุนณรงค์.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกThesis 362.29 จ237ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ ของผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ในจังหวัดปัตตานี = Accident prevention behavior...
ชื่อผู้แต่งสุภาวลัย ผ่องใส.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกThesis 658.3 ส246พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารสมองชะลอความเสื่อม = Brain activating / โดย สุขพัชรา ซิ้มเจริญ.
ชื่อผู้แต่งสุขพัชรา ซิ้มเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2554.
เลขเรียกRA645.A49 ส743,WM220 ส743 2554,616.83 ส702บ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตนของผู้ป่วยวัณโรคในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อของวัณโรคในเขตเทศบาลนครยะลา= The Applic...
ชื่อผู้แต่งชุติมา นุเคราะห์วัด
พิมพลักษณ์ยะลา: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, 2549
เลขเรียกปศ 616.995 ช 244 ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา