Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวัดและประเมิลผลการศึกษา = Measurement evaluation / พิชิต ฤทธิ์จรูญ
ชื่อผู้แต่งพิชิต ฤทธิ์จรูญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกLB3058.T7 พ-ห 2559,371.26 พ232ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเซลสุริยะบริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา= The Measurement of Solar Energy by...
ชื่อผู้แต่งสุนิตย์ โรจนสุวรรณ.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558.
เลขเรียกวจ 621.47 ส245ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDigital branding : a complete step-by-step guide to strategy, tactics and measurement / Daniel Row...
ชื่อผู้แต่งRowles, Daniel
พิมพลักษณ์London : Kogan Page, 2014.
เลขเรียกHF5415.1265 R688 2014,658.827 R884D 2014
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในและภายนอกบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดสงขลา = Indoor-outdoor radom co...
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกThesis 533 อ163ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความผิดพลาดเบื้องต้น : การศึกษาความไม่แน่นอนในการวัดทางกายภาพ = An introduction to erro...
ชื่อผู้แต่งเทเลอร์, เจ อาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQA275 ท638,511.43 ท637ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา