Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลและประเมินผลการศึกษา = Educational measurement and evaluation / เสาวภา ปัญจอริยะกุล.
ชื่อผู้แต่งเสาวภา ปัญจอริยะกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก371.26 ส517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา = Educational measurement and evaluation / จารุนันท์ ขวัญแน่น.
ชื่อผู้แต่งจารุนันท์ ขวัญแน่น.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2560.
เลขเรียก372.26 จ274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ = Measurement and achievement test construction / เยาวดี วิบูลย์...
ชื่อผู้แต่งเยาวดี วิบูลย์ศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกLB3058.T5 ย7ก 2540,371.261 ย517ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผล / : Measurement and evaluation / สุมาลี จันทร์ชลอ.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี จันทร์ชลอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ , 2553.
เลขเรียก371.26 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกในรายวิชาการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า = The Development of Trainning kit for Elaectr...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ ปานสังข์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ = Learning measurement and evaluation / โดย โชติกา ภาษีผล.
ชื่อผู้แต่งโชติกา ภาษีผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกLB3058.ท9 ช94,371.26 ช823ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาต...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ แย้มเยื้อน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561.
เลขเรียก171.1 อ1511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMeasurement for evaluation in physical education and exercise science / Ted A. Baumgartner, Andrew ...
ชื่อผู้แต่งBaumgartner, Ted a.
พิมพลักษณ์Boston : WCB McGraw-Hill, c1999.
เลขเรียก613.7 B348M 1999
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : Principles of education measurement and e...
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ ทองงามขำ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2550.
เลขเรียก371.26 ส517อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับของการวัดผล / โดย นภดล ร่มโพธิ์.
ชื่อผู้แต่งนภดล ร่มโพธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีทีเอส เพรส, 2558.
เลขเรียกHD58.9 �191�,371.26 ด154ค 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExecutive function in preschool-age children : integrating measurement, neurodevelopment, andtransla...
พิมพลักษณ์Washington, DC : American Psychological Association, 2016.
เลขเรียก155.423 E96
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ : การวัดและการพัฒนา = Health literacy : measurement and development / อังศินันท...
ชื่อผู้แต่งอังศินันท์ อินทรกำแหง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560.
เลขเรียกRA776.9 อ493 2560,W85 อ493ค 2560,613 อ112ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลและการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ = Measurement and achievement test construction / เยาวดี วิบูล...
ชื่อผู้แต่งเยาวดี วิบูลย์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกLB3058.T5 ย538 2548,371.261 ย517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา