Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผล แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ฉ.8 (พ.ศ. 2540 - 2544) [Text] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544
เลขเรียกวจ 371.02 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันราชภัฏ (พวส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2544].
เลขเรียกLB2326.3 ส632,507 ส 134 ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประเมินผลเรื่องความจำเป็นของโครงการและกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามระบบ กนก. ในช่วงแผนพัฒนาเศรษ...
ชื่อผู้แต่งศิริ เกิดอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2540
เลขเรียกวจ 307.14 ศ445ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 2537 - 2540 [text] / ฝ่ายข้อมูลการวิจัย ศูนย์ข้อมูลสนเทศการวิจัย ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544
เลขเรียกวจ 001.43 ส691ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องความต้องการของท้องถิ่นและศักยภาพของสถาบันราชภัฏ นครศรีธรรมราช ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2539
เลขเรียกวจ 370.73 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู่เส้นทางปฏิรูปศาลแรงงาน / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2544.
เลขเรียกKD3073 ส886,344.01 ส411
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539.
เลขเรียกZ5055.S5M7 ท424 2539,Z5814.R4 ส691ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา