Found: 30,648  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระราชทานกำเนิดวชิรพยาบาล...สู่...มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระราชทานกำเนิดวชิรพยาบาลสู่...มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2555
เลขเรียกRA963 ม-ห 2555,WX28 ม246ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2554.
เลขเรียกN 8725 ก17 2554,353.77 ศ528ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีพระราชทานกำเนิดวชิรพยาบาล ... สู่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร, 2555.
เลขเรียก362.11068 ม246 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีแห่งประวัติศาสตร์ Alliance Francsise de Bankgkok / Alliance Francsise de Bankgkok.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Alliance Francsise de Bankgkok, 2555.
เลขเรียก306 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พันธุ์ข้าวไทย...อาหารสู่ครัวโลก / พินิจ จันทร...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555.
เลขเรียกSB191.R5 ห159 2555,633.18 พ685ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ยอดหญิงจีน / ไช่ จั๋ว-จือ เขียน ; หลูเหยียนกวง วาดภาพประกอบ ; ปานชีวา บุตราช แปล.
ชื่อผู้แต่งไช่, จั๋ว-จือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555.
เลขเรียกHQ1767.5.A3 ช9ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วลีฮิตภาษาจีน / หวังเสี่ยวหนิง.
ชื่อผู้แต่งหวังเสี่ยวหนิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2556.
เลขเรียก495.183495911 ห357ร2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น = 100 ways to say in English / ผู้เขียน สุรีรัตน์ ทองอินทร์
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555.
เลขเรียกPE1131 ส867ร 2555,428.34 ส74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธี แม่ท้องต้องรู้ / ปวีณา กลัดจำปี เรียบเรียงต้นฉบับ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊กส์, 2555.
เลขเรียกRG551 ห159 2555,WQ200 ห3 2555,618.24 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ศัพท์ เท่ เก๋ เริด/ อธิธัช สาทรกิจ.
ชื่อผู้แต่งอธิธัช สาทรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกPE 1449 อ144ห 2555,428 อ143ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สิ่งประดิษฐ์จาก 100 นักคิด คนสำคัญของโลก / วทันยา วรสิริ, บรรณาธิการเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2555.
เลขเรียก608 ห531 255
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา