Found: 30,702  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) กรอบแนวทางและผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี 2555 /...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555
เลขเรียกLB2822.75 ก-ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลกระแชงเป็นชุมชนตั...
ชื่อผู้แต่งบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกHC445 บ585ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ไม่) รู้ว่า (ไม่) รัก/ tintin.
ชื่อผู้แต่งtintin.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2555].
เลขเรียกBF 575.L8 ท445ม [2555]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/การฝึกอบรมเรื่อง การบริหารทรัพยากรกายภาพ FACILITY MANAGEMENT.
ชื่อผู้แต่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/นักโทษแห่งวัฏสงสาร พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตชีโว).
ชื่อผู้แต่งพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตชีโว).
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียก294.3444 พ356น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 คืน 2 วัน 3,500 / We Love Travel.
ชื่อผู้แต่งWe love travel.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2555.
เลขเรียกDS566.2 ว6ห 2555,915.93 ว74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ / สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกHD2356.T5 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ สมาคมจดหมายเหตุสยาม 500 ปี ความสัมพันธ์สยาม-ประเทศไทย-โปรตุเกส / ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช ......
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมจดหมายเหตุสยาม, 2555.
เลขเรียก959.33 ห159ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ สมาคมจดหมายเหตุสยาม 500 ปี ความสัมพันธ์สยาม-ประเทศไทย-โปรตุเกส / ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช...[แ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมจดหมายเหตุสยาม, 2555.
เลขเรียก959.33 ห213 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที เพื่อชีวิต / พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธปรัชญา, 2555.
เลขเรียก294.3144 พ334ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง [จุลสาร] / สำนักงานศาลปกครอง
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง / กลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2555.
เลขเรียกKPT 1576 ห15 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง / สำนักงานศาลปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2555.
เลขเรียกKPT2764 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี พิพิธภัณฑ์ศาลปกคอรง / สำนักงานศาลปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกKPT2764 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา