Found: 30,652  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พ่อแม่" คือแบบอย่างที่ดีที่สุดของลูก / เรียบเรียงโดย เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
ชื่อผู้แต่งเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกBQ5440 ช756พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยุทธศาสตร์เจ้าสัว" ธนินท์ เจียรวนนท์ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ text
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์ สำนักพิมพ์, 2555
เลขเรียกHD37.T5 ถ15 2555,650.1 ถ15ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รูปแบบการจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาหอศิลปะและวัฒนธรรม" : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งพิศรวัส ภู่ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียก708.9593 พ751ร 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รู้" กับ "ไม่รู้" / บรรยายพระกรรมฐาน พระอาจารย์ไพฑูรย์ ขันติโก ; บันทึกและเรียบเรียงโดย พระธนกร โกว...
ชื่อผู้แต่งพระไพฑูรย์ ขันติโก
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : วัดสุภัททมงคล , 2555.
เลขเรียกBQ5630.S16 พ355ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยและปัจจัยกำหนดความสำเร็จ" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์...
ชื่อผู้แต่งชนิดา จิตตรุทธะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ติดตามประชาธิปไตย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 352.14 ช153ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน" : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 6 ; วันท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี "ว่าด้วยความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน" ( ครั้งที่ 6 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกZ5055.T5R348 ป241 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" = Silpakorn University intermational...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 5 : 2555 : มหาวิทยาลัยศิลปากร)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555, [2012]
เลขเรียกZ5816.S54 ก482ศ ครั้งที่ 5 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สังคมต้องการคนเก่งที่เป็นคนดี" และ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" / ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์.
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2555.
เลขเรียกHN 720 .C6 พ95 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เก่า - ใหม่" วิถีไทยและรสนิยม / สถาบันไทยคดีศึกษา ,อนุชา ทีรคานนท์ ;บรรณาธิการบริหาร
ชื่อผู้แต่งสถาบันไทยคดีศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2555
เลขเรียก390.09593 ส142ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เปิดประตูสู่อาเซียน" : หนังสือประกอบการเรียนรู้ประชาอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 / สำนักก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [2555].
เลขเรียก341.2473 ป759 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรียนรู้สู่อาเซียน" : หนังสือประกอบการเรียนรู้ประชาอาเซียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 / สำนักกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [2555].
เลขเรียก341.2473 ร832 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เรื่องของครู" ณ หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / โดย นิสิต...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการผลงานศิลปะ "เรื่องของครู" (2555 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก740.74 น594 2555 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'ศาสตร์แห่งพระราชา' ศาสตร์ของแผ่นดิน -- ศาสตร์ของโลก / มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, 2555.
เลขเรียกHC 445 ศ28 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(กล้า) คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ / คณะทำงาน, ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต, 2555.
เลขเรียกHQ35 ก313 2555,306.7 ก313 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(รวมเรื่อง) ประวัติการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองในล้านนาระยะก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 / ไกรสิน อุ่นใจจินต์.
ชื่อผู้แต่งไกรสิน อุ่นใจจินต์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียกDS588.ห753 ก97 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา