Found: 30,765  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
30,391
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกับอินเดียเพื่อรองรับการเชื่อม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
30,392
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ ระยะที่ 2 / มหาวิทยาลัยเทคโน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2558]-
เลขเรียกHF5549.5.M3 ท72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
30,393
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย หลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ราย...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: คณะเศรษฐศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกส.ร. 331.127 จ492ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
30,394
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จุฬาลงก...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558.
เลขเรียก331.12 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
30,395
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอนเพื่อลดการเคลื่อนตัวของโลหะหนักในดิน / ศ...
ชื่อผู้แต่งศีลาวุธ ดำรงศิริ ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30,396
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา "รายงานสรุปสำหรับ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.
เลขเรียกTD195.R6 ค94 2558b
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30,397
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา "แผนการพัฒนาระบบก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.
เลขเรียกTD195.R6 ค94 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30,398
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา / สำนักงานนโยบายแ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2558.
เลขเรียกTD195.R6 ค94 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
30,399
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานลดภาวะโลกร้อน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาว...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกส.ร. 363.73874 ว3211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30,400
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับคณาจารย์และนักวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ จัง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. / สถาบันอยุธยาศึกษา
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2558
เลขเรียกAru-01-016.1-2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
30,401
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาบทบาทเชิงรุกของภัณฑารักษ์ต่อพลวัตและการสร้างสมทุนทางวัฒนธรรมแก่ศิลปะร่วมสมัยไทย : รายงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2558.
เลขเรียก708.009 ค961
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30,402
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาผลกระทบของ Global Supply Chain : จากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
30,403
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาผลกระทบของ Global Supply Chain จากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกร...
ชื่อผู้แต่งอาชนัน เกาะไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558.
เลขเรียก658.7 อ614ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30,404
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรม เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ / ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2506
เลขเรียกส.ร. 332.02402 ค872
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
30,405
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศและแบบจำลอง เพื่อบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2558
เลขเรียกส.ร. 388.4131 ค872
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา