Found: 34,744  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
33,916
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียน กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ / จัดทำโดย สุภาพร สายันห์
ชื่อผู้แต่งสุภาพร สายันห์
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557
เลขเรียก320.9593 ส838อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
33,917
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนรู้ หนังสือเรียนประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : เล่ม...
ชื่อผู้แต่งมลชุลี อนุรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, 2556
เลขเรียก372.37 ม172อ 2551 ป.4
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33,918
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการใช้ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสื่อสารการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครู สังกัดเขตพ...
ชื่อผู้แต่งทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557?]
เลขเรียกLB1727.T5 ท56อ7 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33,919
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการ เทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพ / ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
พิมพลักษณ์เชียงราย : ศูนย์วิจัย, 2557
เลขเรียกส.ร. 634.714 ว322อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
33,920
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการเรื่องการศึกษาทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมไทยในอนาคต / นงชนก วิมลมาศ...[และคนอื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557.
เลขเรียกHV40 .อ72 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
33,921
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการผลงานวิจัยด้านงานราชทัณฑ์ ปีพ.ศ. 2551-2557 / กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิส...
ชื่อผู้แต่งกรมราชทัณฑ์. กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
33,922
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่เรื่องการพัฒนาไม้สายพันธุ์ดี เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า / ผู้เขียน, วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2557.
เลขเรียกSD399.5 อ72 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33,923
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยา : ประเด็นหลักที่ต้องแก้ไขในร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ... ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกRA401.A1 ส63,ส.ร. QV 32.JT3 ภ5811อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
33,924
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารในการส่งมอบงานสำหรับโครงการขนาดเล็กในการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม / กฤษณ์ จิวะนันทประวัติ = D...
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ จิวะนันทประวัติ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33,925
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอชไอเอชุมชน : การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน = Community health impact assessment : CHIA / ส...
ชื่อผู้แต่งสมพร เพ็งค่ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
เลขเรียกส.ร. 363.102 ส166อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
33,926
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอชไอเอชุมชน การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนในสังคมไทย = Community health impact assessment : CH...
ชื่อผู้แต่งสมพร เพ็งค่ำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2557.
เลขเรียกRA427.3 ส43 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
33,927
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอายังไงดีกับชีวิต? / ว. วชิรเมธี และอริสรา ธนาปกิจ, เขียน ; สุพรรษา แก้วแสงธรรม, เรียบเรียง ; ทีปกร...
ชื่อผู้แต่งว. วชิรเมธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Springbooks, 2557.
เลขเรียกBJ1595.5 ว7 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
33,928
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เบ้าหลอมอารยธรรมสำคัญของโลก 1 / วินัย พงศ์ศรีเพียร, หัวหน้าโครงการ ; วรพร ภู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสนับสนุนการวิจัย, 2557.
เลขเรียกHC441 อ887 2557,959 ว619อ ล. 1
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
33,929
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสายตาของจีนและตะวันตก / วินัย พงศ์ศรีเพียร, หัวหน้าโครงการ ; อรพินท์ คำสอน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2557.
เลขเรียกDS525.8 .ว645 2557,959 อ887
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
33,930
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียใต้ พระเจ้าไม่หลงลืม แผ่นดินไม่เลือนราง / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิบซี กรุ๊ป, 2557.
เลขเรียกDS337 .ว632 2557,915.4 ว426อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา