Found: 563  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
526
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ วิบูล วิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิบูล วิจิตรวาทการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แสงดาว 2561
เลขเรียกDS578.6 .ว64 2561,959.3023 ว634ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
527
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่ไม่เป็นหนู แม่ไม่รู้หรอก ณัฐริกา ประภา.
ชื่อผู้แต่งณัฐริกา ประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
528
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอนิมอล ฟาร์ม = Animal farm จอร์จ ออร์เวลล์, เขียน ; สรวงอัปสร กสิกรานันท์, แปล.
ชื่อผู้แต่งสรวงอัปสร กสิกรานันท์, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊คส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
529
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอ่งน้ำกลางทะเลทราย / นิ้วกลม [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งนิ้วกลม [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี้ยงลูกด้วยนม, 2561
เลขเรียกPL4209.N73 น672อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
530
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล [...
ชื่อผู้แต่งวงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561.
เลขเรียกQC882.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
531
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของเจ้าหน้าที่ร...
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ กังสนันท์, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช. 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
532
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโทษประหารชีวิต สุมนทิพย์ จิตสว่าง.
ชื่อผู้แต่งสุมนทิพย์ จิตสว่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกHG1607 น541,WB330 ช592 2561,364.66 ส841ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
533
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนศาสตร์สาธารณสุข หน่วยที่ 11-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 52304 = Nutrition in health สาขาวิชาวิทยาศา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2561
เลขเรียก613.2 ส481ภ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
534
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน / อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งอนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สมพรการพิมพ์, 2561
เลขเรียกSF781 อ187ร 2561,616.959 อ154ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
535
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน / นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ,บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
เลขเรียกQR245 ร924ร 2561,WC450 ร924 2561,616.969 ร824
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
536
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคสมองอักเสบในสัตว์ทีมียุงเป็นพาหะ = Mosquito-Borne Encephalitis in Animals / สนธยา เตียวศิริทรัพย์
ชื่อผู้แต่งสนธยา เตียวศิริทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2561
เลขเรียกWC542 ส191ร 2561,WC542 ส191ร 2561,616.832 ส191ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
537
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใช้ปุ๋ยดี เลือกดินถูก ปลูกพืชผักงอกงาม Tetsuro Kato, เขียน ; Akinori Nakamura, ภาพประกอบ ; อังคณา รั...
ชื่อผู้แต่งนะกะมุระ, อะกิโนะริ, ผู้วาดภาพประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อินสปายร์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
538
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในกับดักและกลางวงล้อม ประชาคม ลุนาชัย.
ชื่อผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี ศรีปัญญา 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
539
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในยุคอวสาน กรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม สุเนตร ชุตินธรานนท์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสุเนตร ชุตินธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียก959.33 ส822น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
540
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในหลวง ณ สีหบัญชร แบงค์คอกบุ๊คส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แบงค์คอกบุ๊คส์ [2561]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา