Found: 563  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
511
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงคน เสียงช้างป่า : แนวโน้มการตอบสนองของชุมชน ต่อการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในประเท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2561.
เลขเรียกQL737.P98 ส948 2561,304.27 ส948 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
512
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุปริศนาที่บ้านเอนด์เฮาส์ = Peril at end house อกาธา คริสตี้, เขียน ; วุฒิกร, แปล.
ชื่อผู้แต่งคริสตี้, อกาธา, 1890-1976
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แพรวสำนักพิมพ์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
513
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1100 128 : การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน = Household electrical...
ชื่อผู้แต่งจีรภัทร นุตริยะ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียกTK7018 จ557 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
514
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอาชีวิตรอดในอวกาศอวกาศ 1 Hong Jaecheol, เรื่อง; Lee Taeho, ภาพ; สาริณี โพธิ์เงิน และ เต้าหู้อ่อน แป...
ชื่อผู้แต่งLee taeho, ภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
515
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอาชีวิตรอดในอวกาศอวกาศ 2 Hong Jaecheol, เรื่อง; Lee Taeho, ภาพ; รัตน์ชนก ธนาพร และ เต้าหู้อ่อน แปล.
ชื่อผู้แต่งรัตน์ชนก ธนาพร, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
516
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอาชีวิตรอดในอวกาศอวกาศ 3 Hong Jaecheol, เรื่อง; Lee Taeho, ภาพ; รัตน์ชนก ธนาพร และ เต้าหู้อ่อน แปล.
ชื่อผู้แต่งLee taeho, ภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
517
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเลี่ยนกลืนโลก จตุรงค์ จิตวัฒนาธรรม และ สมภพ สมส่า, เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งสมภพ สมส่า, เรื่องและภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
518
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเลี่ยนยูเอฟโอ จตุรงค์ จิตวัฒนาธรรม, สมภพ สมสา และ สิริน เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งสิริน, เรื่องและภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
519
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแก่นสาระการคลังท้องถิ่นไทย วีระศักดิ์ เครือเทพ.
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ เครือเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกHJ9109.T5 ว849 2561,336.014 ว849ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
521
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแค่เราเข้าใจ ภูวณัฏฐ์ แท่นวัฒนกุล.
ชื่อผู้แต่งภูวณัฏฐ์ แท่นวัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกBF637.E53 ค167ค 2561,158.1 ภ686ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
522
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นทุกสายงาน ทำได้ สอบได้ 100% สายฝน ต๊ะวันนา.
ชื่อผู้แต่งสายฝน ต๊ะวันนา
พิมพลักษณ์นนทบุรี ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ 2561
เลขเรียก352.14076 ส265น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
523
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Managerial gui...
ชื่อผู้แต่งศราวิน ชิณวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
524
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาและการบริหารงานวิชาการที่ส่งเสริมผลของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวัน...
ชื่อผู้แต่งพระจันทอง จนฺทโชโต
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา